BC KQ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Thứ tư - 24/05/2017 23:56
TRƯỜNG:………………………..
TỔ: ……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -Tự do  - Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học: 20…. – 20…  
    
            1. Họ và tên: ………………………...           Giới tính:………………
            2. Ngày tháng năm sinh: ……………            Năm vào ngành:……….
            3. Trình độ chuyên môn:…………….       
            4. Tổ chuyên môn:….………………..        Môn dạy:………………
            6. Chức vụ:…………………………..........
 
Căn cứ Kế hoạch số ..../KH-PGDĐT ngày ... tháng ... năm ..... của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 20...-20....
Thực hiện  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học .................. của trường....................................., căn cứ kế hoạch đăng ký của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện BDTX cá nhân năm học 20.... - 20.... như sau:
1. Một số đặc điểm ánh hưởng đến kết quả thực hiện.
a) Thuận lợi:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) Khó khăn:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Kết quả thực hiện các nội dung:
a) Nội dung 1:
- Thời gian bắt đầu thực hiện: ...................................................................................
- Thời gian hoàn thành:.............................................................................................
- Kết quả vận dụng:
+ Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
+ Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 
b) Nội dung 2:
- Thời gian bắt đầu thực hiện: ...................................................................................
- Thời gian hoàn thành:.............................................................................................
- Kết quả vận dụng:
+ Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
+ Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c) Nội dung 3:
* Môđun 1:
- Thời gian bắt đầu thực hiện: ...................................................................................
- Thời gian hoàn thành:.............................................................................................
- Kết quả vận dụng:
+ Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
+ Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* Môđun 2:
- Thời gian bắt đầu thực hiện: ...................................................................................
- Thời gian hoàn thành:.............................................................................................
- Kết quả vận dụng:
+ Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
+ Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* Môđun 3:
- Thời gian bắt đầu thực hiện: ...................................................................................
- Thời gian hoàn thành:.............................................................................................
- Kết quả vận dụng:
+ Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
+ Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* Môđun 4:
- Thời gian bắt đầu thực hiện: ...................................................................................
- Thời gian hoàn thành:.............................................................................................
- Kết quả vận dụng:
+ Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
+ Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị:
a) Ưu điểm:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) Hạn chế:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
c) Kiến nghị: (nếu có)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
            d) Tự xếp loại: ......................
 
         
                                                               ......................, ngày      tháng     năm 20....
                                                                                       Người báo cáo
 
 
                                                                                       
                                                                     
 
Ý kiến của tổ chuyên môn
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
           Xếp loại:
                                                               ......................, ngày      tháng     năm 20....
Tổ trưởng
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây