KẾ HOẠCH Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai trường tiểu học Ngọc Liệp

Thứ hai - 14/11/2016 20:12
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP

 
 
 

       Số: 03/KH-THNL
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
      Ngọc Liệp, ngày 29 tháng 8  năm 2016
KẾ HOẠCH
Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
và phòng - chống thiên tai trường tiểu học Ngọc Liệp
 Năm học 2016-2017.

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 10/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020; Chỉ thị về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị " của UBND thành phố Hà Nội và Nhiệm vụ năm học 2016-2017.
          Thực hiện Kế Hoạch số 2405/KH-SGD&ĐT ngày 09/6/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai ngành GD&ĐT năm học 2016-2017.
          Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-PGD&ĐT ngày 23/8/2016 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai, trên địa bàn huyện Quốc Oai năm học 2016-2017. Trường tiểu học Ngọc Liệp xây dựng Kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai năm học 2016 - 2017 như sau:
            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
          Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai; đẩy mạnh phong trào học sinh Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh đô thị - chung tay làm sạch môi trường.
          Triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường; đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu vệ sinh môi trường tạo môi trường sư phạm Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. 
            II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP.
          1. Nội dung.
          1.1. Cung cấp cho cán bộ, giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về môi trường, các thành phần của môi trường và quan hệ giữa chúng, mối quan hệ giữa con người với môi trường xung quanh, sự ô nhiễm và suy thoái môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.
          1.2. Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm - thái độ đối với môi trường; có tình cảm yêu quý, tôn trọng thiên nhiên, yêu quý gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước; có thái độ thân thiện đối với môi trường.
          1.3. Giáo dục học sinh có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường; giữ gìn, bảo vệ môi trường và có hành động thiết thực bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu; phê phán hành vi gây hại cho môi trường.
          1.4. Tập trung rèn luyện các kỹ năng – hành vi phát hiện vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu và ứng xử tích cực với các vấn đề biến đổi khí hậu nẩy sinh, thực hiện các hành động bảo vệ môi trường phù hợp với độ tuổi.
          2. Giải pháp thực hiện.
2.1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường, phối hợp tốt với chính quyền, các ban ngành ở địa phương xã Ngọc Liệp trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng (loa phát thanh đầu, cuối giờ, áp phích, tranh cổ động…); từ đó giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống, thói quen, hành vi thân thiện với môi trường cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
2.2. Tổ chức các buổi tuyên truyền vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm chung sức xây dựng nông thôn mới của xã Ngọc Liệp với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tuyên truyền miệng, lồng ghép vào các môn học có liên quan, các buổi chào cờ đầu tuần, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và qua tuyên truyền trực quan (khẩu hiệu, pa nô, áp phích... ).
2.3. Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác bồi dưỡng, tích hợp nội dung giáo dục và bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các môn học, đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các tập thể lớp cũng như cá nhân học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          2.4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất, Ngày Trái đất, Ngày môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
          2.5. Thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa cho học sinh (truyền thông về Luật bảo vệ môi trường, tổ chức tham quan, điều tra khảo sát  tình hình môi trường địa phương, thi tìm hiểu về môi trường, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu trong học sinh thực hiện sống xanh, tổ chức thực hành trong học sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai...). Thông qua các trò chơi, hoạt động tập thể giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hình thành các kỹ năng, thói quen và tham gia có hiệu quả vào hoạt động bảo vệ môi trường. Thông qua học sinh tác động đến nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2.6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01 của UBND thành phố Hà Nội về Năm trật tự và văn minh đô thị; xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện tốt chương trình hành động ngày Chủ nhật Xanh và các chiến dịch làm sạch môi trường để mỗi nhà trường đều có khung cảnh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.
2.7. Tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai trong trường học; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng khai thác kiến thức, những vấn đề mới về biến đổi khí hậu thông qua các tiết dạy.
2.8. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai trong các đơn vị trường học
2.9. Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động về môi trường, xây dựng các mô hình về môi trường Xanh- Sạch- Đẹp; Coi giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung thi đua quan trọng trong các hoạt động giáo dục toàn diện của các trường.
2.10. Tham mưu với UBND xã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường các điều kiện, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động tốt về giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 1. Lãnh đạo nhà trường
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tục triển khai tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các môn học có liên quan.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên xã, thôn tổ chức định kỳ các buổi tổng vệ sinh tại các cơ sở thôn; phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, tạo dựng cảnh quan trường lớp học xanh- sạch- đẹp.
- Phối hợp với các ban, ngành địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo:
+ Báo cáo sơ kết gửi trước ngày 06/01/2017.
+ Báo cáo tổng kết gửi trước ngày 30/5/2017.
2. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên
- Phối hợp tốt với nhà trường triển khai thực hiện kế hoạch Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng-chống thiên tai năm học 2016-2017.
- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào trong các môn học, thực hiện tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
3.  Nguồn kinh phí
- Kinh phí chi cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ môi trường năm 2016-2017 được lấy từ:
- Ngân sách cấp trên cấp.
- Từ các nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục.
Trên đây là Kế hoạch bảo vệ môi trường năm học 2016-2017, đề nghị các tổ chức đoàn thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
 
  Nơi nhận:
- Các bộ phận chức năng của trường;
- Lưu VT.
              PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
   Nguyễn Phú Bảy
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG
Trọng tâm công tác Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai trường tiểu học Ngọc Liệp năm học 2016-2017.
  (Kèm theo Kế hoạch số 03/KH-TH, ngày 28  tháng 8 năm 2016)
 
 
TT
 
Thời gian       Nội dung thực hiện Đối tượng tham gia
1 Tháng 9/2016 - Tổ chức  triển khai công tác Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai tới CBGV,NV và học sinh nhà trường  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
2 Tháng 9-12/ 2016 - Triển khai tích hợp nội dung giáo dục môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào trong các môn học liên quan. - Giáo viên các môn học có liên quan.
3      Tháng 1- 4/ 2017 - Tuyên truyền, phổ biến Luật Môi trường và các văn bản liên quan.
- Tổ chức các buổi tổng vệ sinh tại nơi cư trú của học sinh.
- Tiến hành sơ kết công tác Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh;
 
- Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên xã, cơ sở các thôn.
- CBGV,NV, HS trường.
4        Tháng 2-5/ 2017 - Tổ chức thi tìm hiểu về vấn đề liên quan đến môi, trường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai. - Cán bộ, giáo viên, học sinh.
5   Tháng 5-6/ 2017 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và Ngày Môi trường thế giới.
Đánh giá các hoạt động giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai trong năm học 2016-2017
- Cán bộ, giáo viên, học sinh;
 
 
- Lãnh đạo nhà trường và CBGV,NV,HS.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây