KẾ HOẠCH Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh

Thứ hai - 14/11/2016 20:11
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP

 
 
 

         Số: 02/KH-THNL
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
     Ngọc Liệp , ngày 29 tháng 8  năm 2016
KẾ HOẠCH
Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh
Trường tiểu học Ngọc Liệp năm học 2016 - 2017.

 
 
 
 

       Căn cứ kế hoạch số 3150/KH-SGD&ĐT ngày 22/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm học 2016 – 2017;
          Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-GD&ĐT ngày 23/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh huyện Quốc Oai năm học 2016 – 2017;
       Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và thực tiễn giáo dục của nhà trường, Trường tiểu học Ngọc Liệp xây dựng Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh năm học 2016 - 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nâng cao nhận thức cho học sinh nhà trường về ý thức chấp hành pháp luật, về niềm tự hào, tự tôn dân tộc; biết tôn trọng và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của cha ông; từ đó thực hiện hiệu quả và có ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn trong các nhà trường.
          - Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ gắn với việc giảng dạy hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống văn minh - thanh lịch cho học sinh Thủ đô; lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục sao cho phù hợp với thực tiễn nhà trường và có sự tham gia của chính quyền địa phương.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Tập trung tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường.
          Tiếp tục thực hiện hiệu quả tuyên truyền về các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Xây dựng Nhà trường  văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch"; “Xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội - Văn minh, thanh lịch” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          Phối hợp với các ban, ngành địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị xã hội xã Ngọc Liệp đưa nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng.
          1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục.
Tuyên truyền các tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của cong người Việt Nam cho thanh niên và học sinh; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt trong các bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tuyên truyền về chủ đề quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.
Tiếp tục đi sâu nhằm tạo nền nếp trong học sinh về những nội dung trọng tâm sau:
          - Lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chủ quyền biển đảo;
- Giá trị truyền thống và văn hoá Người Hà Nội;
- Tiêu chí học sinh thanh lịch; văn hoá giao thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai;
- Ý thức thực hiện pháp luật, tham gia có hiệu quả các hoạt động: Bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội…
          1.2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục.
- Tổ chức truyền thông, tọa đàm, giao lưu, chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt đầu tuần, bài thi tìm hiểu…;
          - Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng trong và ngoài nhà trường: Đài phát thanh, bảng tin…
          - Tiến hành hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (panô, băng zôn, cờ phướn, khẩu hiệu…).
          2. Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh.
          Chú trọng tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lồng ghép với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm.
          Thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục pháp luật trong các môn học chính khoá theo quy định của Bộ GD&ĐT; tích hợp có hiệu quả trong các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp các nội dung giáo dục pháp luật về biển đảo, môi trường, giao thông, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội…; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục học sinh thực hiện Luật giao thông đường bộ, Luật bảo vệ môi trường, Bộ luật hình sự nhằm giúp học sinh nhận thức đúng đắn mối quan hệ cá nhân mình với cộng đồng xã hội, giữa con người với thiên nhiên.
Từ đó nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và thực hiện quyền công dân trong mọi mặt hoạt động của đời sống cho học sinh.
3. Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh.
          Giảng dạy hiệu quả lồng ghép giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và văn hoá người Hà Nội cho học sinh trong các môn học; khắc sâu và khơi dậy trong học sinh ý thức kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước và Thủ đô; trân trọng bản sắc dân tộc trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc.
Duy trì và phát huy hiệu quả các chuyên đề, các cuộc giao lưu tìm hiểu về những giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng; đặc biệt quan tâm công tác tìm hiểu chủ quyền biển đảo, tìm hiểu giá trị các di tích lịch sử của đất nước, của Thủ đô và ngành GD&ĐT Thủ đô nhằm tạo dựng tình yêu, niềm tự hào tự tôn dân tộc cho học sinh.
Phát huy hiệu quả đạt được trong công tác giáo dục truyền thống của ngành GD&ĐT và nhà trường. Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tại phòng truyền thống của nhà trường cho học sinh nhằm giới thiệu và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần thúc đẩy tinh thần tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện của học sinh.
          Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa 3 yếu tố gia đình - nhà trường - xã hội. Từ đó giáo dục học sinh ý thức xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hoá mới, tạo môi trường giáo dục tốt cho học sinh.  Tổ chức để cha mẹ học sinh cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường giáo dục tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.
          4. Giáo dục hiệu quả kỹ năng văn hoá giao tiếp, ứng xử cho học sinh.
          Tổ chức các hoạt động theo chủ đề để học sinh hiểu và vận dụng theo tiêu chuẩn “Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” và các tiêu chí Học sinh thanh lịch của ngành GD&ĐT Thủ đô, tiếp tục tổ chức giảng dạy hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh .
          Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để trang bị cho học sinh không chỉ có kiến thức văn hoá mà còn có kiến thức cuộc sống xã hội. Tập trung giáo dục học sinh kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai, kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường và nơi công cộng. Chú trọng, nâng cao giáo dục học sinh văn hoá giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh, với thiên nhiên, môi trường; trong đó những hành vi như biết chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hoá giao thông, nói lời cám ơn, xin lỗi, biết thông cảm và sẻ chia… cần được giáo dục thường xuyên, đánh giá cụ thể theo nội quy nhà trường để khen, chê rõ ràng đạt hiệu quả giáo dục cao. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Triển khai Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường tới đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra, sơ tổng kết việc thực hiện; đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho các năm học sau.
3. Các mốc thời gian thực hiện.
- Tháng 9 năm 2016, xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017 triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh.
- Hàng tháng, lồng ghép việc đánh giá công tác giáo dục đạo đức, pháp luật và nếp sống cho học sinh vào các buổi sinh hoạt HĐSP.
- Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện vào cuối kỳ I và cuối năm học.
- Ngày 06/01/2017 và ngày 30/5/2017 (kết thúc học kì I và học kì II của năm học) báo cáo kết quả công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là nội dung kế hoạch giáo dục đạo đức, pháp luật, nếp sống cho học sinh trường tiểu học Ngọc Liệp năm học 2016-2017, đề nghị cán bộ giáo viên triển khai thực hiện, đạt hiệu quả giáo dục cao./.
  Nơi nhận:
- Phó HT, các tổ CM;
- Lưu VT.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Huy Nghiệp
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ VỀ GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT, ĐẠO ĐỨC, NẾP SỐNG NĂM HỌC 2016-2017.
(Kèm theo Kế hoạch số: 02/KH-THNL ngày 28  tháng 8  năm 2018 của trường TH Ngọc Liệp)
 
Tháng 9/2016:
- Tổ chức truyền thông tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh về bảo vệ các loài động vật hoang dã, quý hiếm;
- Tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh;
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về GD ATGT;
- Triển khai chuyên đề về phòng, chống ma tuý cho học sinh;
Tháng 10/2016:
          - Triển khai các hoạt động GD bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai: tổ chức thực hành kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho HS    
          - Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống lịch sử Người Hà Nội;
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về phòng, chống ma tuý cho học sinh;
          - Truyền thông phòng, chống kỳ thị, đối xử với người nhiễm HIV/AIDS
Tháng 11,12/ 2016:
          - Tổ chức chuyên đề GD kỹ năng lái xe đạp an toàn cho học sinh;
          - Sơ kết công tác triển khai tìm hiểu Luật bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho học sinh THCS;
          - Đánh giá các hoạt động GD nếp sống văn minh thanh đô thị cho học sinh;
          - Đánh giá hoạt động giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tệ nạn xã hội.
          Tháng 1,2/ 2017:                                                                
          - Tổ chức Chuyên đề  GD văn hoá giao tiếp - ứng xử cho học sinh;
          - Tổ chức chuyên đề học sinh ứng phó với biến đổi khí hậu;
          - Sơ kết đánh giá hoạt động.
          Tháng 3,4/2017
          - Đánh giá các hoạt động thực hành kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh;
          - Đánh giá các hoạt động học sinh với ATGT và phòng, chống tệ nạn xã hội;
Tháng 5,6/ 2017:
- Tổng kết, đánh giá các hoạt động.

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây