KẾ HOẠCH Hoạt động chương trình Phòng chống tai nạn thương tích 5 năm Giai đoạn 2016-2020

Thứ hai - 11/04/2016 20:49
KẾ HOẠCH Hoạt động chương trình Phòng chống tai nạn thương tích 5 năm Giai đoạn 2016-2020
  UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LIỆP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13 /KH-THNL Ngọc Liệp, ngày 19 tháng 2 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
 Hoạt động chương trình Phòng chống tai nạn thương tích 5 năm
Giai đoạn 2016-2020
 
          - Căn cứ Quyết định 197/2011QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích; Quyết định 4458-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông;
 Căn cứ Kế hoạch số 323/KH-SGD&ĐT ngày 21/1/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Kế hoạch hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích 5 năm giai đoạn 2016-2020;
 Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-PGD&ĐT ngày 04/02/2016 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về Kế hoạch hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích 5 năm giai đoạn 2016-2020;
Trường tiểu học Ngọc Liệp xây dựng Kế hoạch hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích 5 năm giai đoạn 2016-2020 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
           - Nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm phòng, chống tai nan thương tích cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để từng bước hạn chế thương tích trong cuộc sống.
           - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong mỗi nhà trường và cơ sở giáo dục. Chú trọng nội dung an toàn thực vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và hạn chế tai nạn thương tích giao thông, bạo lực học đuờng, phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy nhằm giảm tối đa tỷ lệ tai nạn thương tích trong và ngoài trường học.
           - Huy động sự tham gia, phối hợp của tất cả học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể:
          - Kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn thương tích, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo.
          - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, các thành viên được tập huấn các quy định về phát hiện và phương án dự phòng xử lý tai nạn, thương tích trong trường học. Ban chỉ đạo có kiểm tra, giám sát định kỳ và bố trí kinh phí triển khai công tác Phòng chống tai nạn thương tích.
          - Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học nhà trường, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực nhằm thực hiện tốt các hoạt động sơ cấp cứu tai nạn, thương tích. Cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích cho giáo viên học sinh mà nguyên nhân chủ yếu là: Ngã, hóc, sặc, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, đuối nước, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc do hoá chất, do thực phẩm, tai nạn giao thông.
          - Tiếp tục đầu tư củng cố phòng y tế nhà trường với các trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu theo quy định.
          - Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn đến 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
          - Tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống tai nạn thương tích tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, có sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống tai nạn thương tích giữa các đoàn thể trong trường.
          - Lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trong giáo dục, trong các hoạt động đoàn thể, hoạt động theo chủ điểm năm học, trong các ngày sức khoẻ thế giới, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm, tuần lễ vệ sinh an toàn lao động-phòng chống cháy nổ.
          - Bố trí thời gian, thời lượng trong năm tuyên truyền các tài liệu về phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng, gồm: Cách phòng chống các loại hình tai nạn thương tích; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Kết hợp tuyên truyền nội dung các văn bản: Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 154/04/2011 của Bộ y tế về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2016-2020; Tiêu chí ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2016-2020 của Thành phố; Các tiêu chí xây dựng mô hình “Trường học an toàn” theo Quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao đôngụ và phòng chống cháy nổ.
1. Công tác tổ chức chỉ đạo.
          - Tham mưu với các cấp lãnh đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, kiên cố hoá.
          - Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống tai nạn thương tích, coi đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, đặc biệt chú trong công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục về kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn giao thông, ý thức chấp hành luật lệ giao thông của học sinh khi tham gia giao thông.
          - Nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo của ban phòng chống tai nạn thương tích nhà trường, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn. Ban chỉ đạo công tác y tế làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống tai nạn cho giáo viên và học sinh trong trường.
          - Triển khai kế hoạch hoạt động Phòng chống tai nạn thương tích theo từng năm trong 5 năm giai đoạn 2016-2020.
          - Cung cấp đầy đủ các tài liệu, sách báo, tranh, ảnh, phóng sự phục vụ cho công tác tập huấn tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích.
          - Chú trọng công tác sơ, tổng kết, tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích.
2. Công tác tuyên truyền giáo dục.
          - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về “Năm trật tự văn minh đô thị” giảng dạy có hiệu quả bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Thủ đô, nhằm nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh, văn hoá học đường; nét đẹp văn hoá khi tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn thương tích và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chống bạo lực học đường. Xây dựng nhà trường Xanh-sạch-đẹp, thông thoáng, an toàn và thân thiện với học sinh.
          - Đưa nội dung và biện pháp phòng chống tai nạn thương tích vào nội quy trường học.
          - Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường. Bồi dưỡng năng lực đội ngũ, hướng tới 100% giáo viên có phương pháp truyền thụ kiến thức về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tích hợp kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trong một số môn học và hoạt động giáo dục.
          - Tổ chức tuyên truyên phòng chống tai nạn thương tích thường xuyên qua các phương tiện loa truyền thanh trường, vào các giờ nghỉ, giờ ra chơi, qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt hàng tuần, sinh hoạt đoàn đội, sao nhi đồng, thi tìm hiểu an toàn giao thông trên Internét... nhằm nâng cao nhận thức trong Cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh.
          - Tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trong các đợt trọng điểm; Tháng an toàn giao thông, tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tháng hành động vì trẻ em, ngày sức khoẻ thế giới...
          - Phối hợp tốt giữa nhà trường, chính quyền đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.
3. Công tác bồi dưỡng, tập huấn.
          - Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích.
          - Triển khai các chuyên đề: Công tác phòng chống đuối nước, phối hợp tổ chức dạy bơi cho học sinh.
          - Tổ chức tập huấn công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy, chữa cháy, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          - Xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động 5 năm về công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn giai đoạn 2016-2020.
          - Triển khai nội dung kế hoạch tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích. Tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục đào tạo đúng thời gian quy định.
          - Đưa công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường.
Trên đây là nội dung chương trình hoạt động 5 năm về công tác phòng chống tai nạn thương tích giao đoạn 2016-2020, đề nghị các tổ chức, đoàn thể trong trường nghiêm túc thực hiện./.
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây