Kế hoạch kiểm tra nội bộ

Thứ hai - 14/11/2016 20:18
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP

 
 
 

Sè:      / KH-THNL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                          Ngọc Liệp, ngày      tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2016-2017
 
Căn cứ Công văn số: 4304/BGDĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017;
Căn cứ Công văn số 3415/SGD&ĐT-GDTH ngày 31/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017 và Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành GD&ĐT Quốc Oai.
          Căn cứ hướng dẫn số 299/PGD&ĐT-TH ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học.
          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 trường tiểu học Ngọc Liệp;
          Trường tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
          - Thông qua công tác kiểm tra nội bộ trường học giúp Ban giám hiệu nhà trường đánh giá toàn diện tình hình nhà trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học; đối chiếu với quy định của Luật giáo dục, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn… nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.
          - Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.
          - Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục.
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao; xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục.
          - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên nhân viên và học sinh.
          - Thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thực hiện tốt qui chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục và các phong trào thi đua trong hoạt động nhà trường.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
          - Tổ chức kiểm tra đánh giá việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo và cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" ; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 03/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của thủ tướng chính phủ về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục" và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" của Bộ GD&ĐT trong các hoạt động giáo dục của cán bộ, giáo viên tại nhà trường.
          - Nâng cao vai trò gương mẫu của Ban giám hiệu trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp, quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá trong nhà trường.
          - Tổ chức kiểm tra và công khai số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ giáo viên trong đơn vị.
          - Kiểm tra việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại – Tố cáo; kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nội qui, qui định của nhà trường.
          - Kiểm tra đánh giá giáo viên về việc thực hiện hoạt động dạy và học, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục; đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, việc đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục, chăm lo đầu tư và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xét lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học, tuyển sinh. nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số        của UBND huyện Quốc Oai về việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của huyện Quốc Oai giai đoạn 2016-2020.
          - Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới quản lý tài chính, nhân sự, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học.
          - Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
          - Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA .
1. Công tác tổ chức.
- Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học, phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức công tác kiểm tra các hoạt động của nhà trường trong năm học.
- Phối hợp với Công đoàn nhà trường để củng cố tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của Ban Thanh tra nhân theo Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ. Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.
2. Các nội dung kiểm tra.
a) Kiểm tra toàn diện các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; công tác tuyển sinh đầu cấp; công tác “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.
- Kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn; kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh; xét kết quả lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học...
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục toàn diện đối với học sinh như: giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất; kết quả giáo dục, kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội khác.
- Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng bao gồm:
+ Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp.
+ Thực hiện 3 công khai: Công khai về chất lượng giáo dục; công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công khai về tài chính.
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục; tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện qui chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
+ Công tác kiểm tra, quản lý chuyên môn; quản lý tài chính, tài sản.
+ Công tác xã hội hoá giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ khác.
+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Kiểm tra cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng  phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi, bãi tập, …
- Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và trong hoạt động dạy học.
- Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
b) Kiểm tra đánh giá giáo viên.
Trong năm học kiểm tra 1/3 số giáo viên nhà trường, tập trung vào các nội dung:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhận thức tư tưởng chính trị, chấp hành pháp luật, chấp hành quy chế của ngành, nội quy của cơ quan, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân, tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ học tập, phục vụ nhân dân, học sinh; không bạo hành và không xâm phạm nhân phẩm học sinh
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: thực hiện quy chế chuyên môn, qui chế kiểm tra,  đánh giá;  thực hiện  quy định về dạy thêm -  học thêm,  kết quả  giảng dạy,
thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
- Trình độ nghiệp vụ sư phạm: Nắm yêu cầu của nội dung, chương trình, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh; vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục thông qua dự giờ.
- Việc thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định. Bảo đảm thực hành thí nghiệm. Bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định. Tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm.
- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Kết quả đánh giá các môn học của học sinh, khảo sát chất lượng học sinh. So sánh với các lớp khác trong cùng khối, trong nhà trường; việc thu thập thông tin minh chứng trong đánh giá học sinh...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác: Công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động đoàn thể, xã hội.
* Danh sách giáo viên được kiểm tra trong năm học 2016-2017.
Số
TT
Họ và tên Chuyên môn Dạy lớp Ghi chú
1  Bùi Thị Hậu Cơ bản 1  
2 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Cơ bản 3  
3 Nguyễn Thị Thao Cơ bản 4  
4 Đỗ Thị Nhung Cơ bản 4  
5 Vũ Thị Kim Hưng Cơ bản 4  
6 Nguyễn Thị Thủy Cơ bản 5  
7 Phạm Thị Xuân Cơ bản 5  
8 Đỗ Thị Xiêm Tin học 3       5  
9 Lại Thị Hồng Liên Mỹ Thuật      1       5  
10 Nguyễn Văn Chuyển Thể dục 3       5  
11 Nguyễn Thị Dung Tiếng anh     3        5  
 
c. Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng;
- Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách theo quy định; nội dung chương trình, kế hoạch dạy học; quy chế chuyên môn; kiểm tra, đánh giá xếp loại; kiểm tra lên lớp…
- Thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động, kết quả giáo dục kỹ năng sống,  tích hợp giáo dục môi trường, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã
 hội khác.
- Kiểm tra nội dung sinh hoạt, nội dung các chuyên đề chuyên môn; việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, nhân viên; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém của tổ; học 2 buổi/ngày.
d)  Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, y tế;
- Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm; phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi, bãi tập, …
- Bảo quản và sử dụng tài sản, trang thiết bị dạy học.
- Tăng cường sách tham khảo, đồ dùng dạy học cho giáo viên.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm công tác bán trú; tuyên truyền phòng chống bệnh và tổ chức khám sức khỏe  học sinh.
e) Kiểm tra chuyên đề nhà trường.
Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đề ra, đánh giá mức độ chuyển biến về mọi mặt hoạt động, về chất lượng giảng dạy của giáo viên, của tổ khối một cách khách quan và chính xác.
- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh. Bao gồm: Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, kết quả hoạ động của tổ CM, giáo viên; hồ sơ sổ sách các loại; kết quả học tập của học sinh; hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Kiểm tra  kết quả việc ứng dụng  CNTT  vào  công tác  quản lý và  các hoạt động
giáo dục. bao gồm: Hồ sơ lưu các loại của nhà trường, hồ sơ đánh giá hoạt động của đội ngũ giáo viên
- Kiểm tra việc thực hiện công tác tài chính, kế toán; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp.
- Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành.Bao gồm: Quá trình triển khai, hồ sơ đánh giá hoạt động...
- Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra.
Thời gian Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra Người kiểm tra
Tháng 9/2016 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Tổ chuyên môn, trưởng các đoàn thể.
- Công tác quản lý.
- Nề nếp, nội quy, đồ dùng học tập của học sinh.
- Công tác xây dựng kế hoạch.
 
 
- Đội ngũ, kế hoạch giáo dục.
  
- Ban giám hiệu.
 
- Ban kiểm tra nội bộ.
 
- Ban kiểm tra nội bộ.
Tháng 10/2016 - Đội ngũ giáo viên.
 
 
 
 
- Công tác bán trú.
- Hồ sơ sổ sách, việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Nghiệp vụ CM.
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trong, ngoài nhà trường.
- Việc thực hiện các quy định hiện hành về công tác bán trú.
- Ban giám hiệu.
Ban kiểm tra nội bộ.
- Ban KT nội bộ
 
 
 
 
Tháng 11/2016 - Đội ngũ giáo viên.
 
 
 
 
- Đánh giá tình hình học tập của học sinh.
- Đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
- Kiểm tra việc thực hiện quy định  về đánh giá học sinh.
- Ban kiểm tra nội bộ.
 
 
 
- Ban giám hiệu, tổ trưởng CM.
Tháng 12/2016 - Đội ngũ.
 
 
- Kế toán, văn thư, thủ quỹ.
- Đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
- Công tác kế toán, văn thư, thủ quỹ.
- CSVC, trang thiết bị dạy học.
- Ban kiểm tra nội bộ.
Tháng 1/2017 - Đội ngũ giáo viên.
- Tổ chuyên môn.
- Công tác quản lý.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên
- Đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn, tổ VP, Thư viện, ytế, đoàn thể.
- Đánh giá công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học...
- Tự kiểm tra công tác quản lý.
 
- Ban kiểm tra nội bộ.
- Ban giám hiệu.
- Hiệu trưởng.
 
 
- Ban kiểm tra nội bộ.
- Ban giám hiệu.
Tháng 2/2017 - Đội ngũ giáo viên. - Đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên. Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên. - Ban kiểm tra nội bộ.
Tháng 3/2017 - Đội Ngũ Giáo viên.
 
- Đoàn thể. GV
- Đánh giá tình hình học tập của học sinh, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Ban kiểm tra nội bộ.
Tháng 4/2017 - Đội ngũ giáo viên.
 
- Cán bộ thư viện, ytế.
- Cán bộ Đoàn, Đội.
- Đánh giá tình hình học tập của học sinh, kiểm tra toàn diện 1 giáo viên.
- Công tác thư viện, thiết bị; ytế học đường.
 
- Công tác Đội, Đoàn Thanh niên.
- Ban kiểm tra nội bộ.
Tháng 5/2017 - Đội ngũ giáo viên.
 
- Kế toán, văn thư, thủ quỹ.
- Công tác quản lý.
- Đánh giá tình hình học tập của học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên.
- Công tác kế toán, văn thư, thủ quỹ.
- Việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; công tác đánh giá xếp loại CBGV-NV.
- Công tác sơ, tổng kết các hoạt động trong nhà trường.
- Công tác bán trú học sinh.
- Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.
- Ban kiểm tra nội bộ.
- Ban giám hiệu.
 
 
- Ban kiểm tra nội bộ.
- Hiệu trưởng.
 
4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm tra.
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được
 phân công
Ghi chú
1 Nguyễn Huy Nghiệp Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Nguyễn Phú Bảy Hiệu phó Phó ban kiêm thư ký  
3 Vũ Thị Kim Hưng CT Công đoàn Thành viên ban KT  
4 Ng Thị Thảo Nguyên Trưởng ban TTND Thành viên ban KT  
5 Nguyễn Thị Năm Uỷ viên ban TTND Thành viên ban KT  
6 Phí Thị Hương Tổ trưởng CM Thành viên ban KT  
7 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng CM Thành viên ban KT  
8 Phạm Thị Xuân Tổ trưởng CM Thành viên ban KT  
9 Phí Thị Hồng Chuyên Kế toán Thành viên ban KT  
          Trên đây là kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017, kế hoạch được triển khai quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG.
 Nơi gửi:
 -PGD&ĐT    Để báo cáo;
- BKT nội bộ;
- Lưu VT.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây