Kế hoạch tự đánh giá 2016 - 2017

Thứ hai - 14/11/2016 20:20
      PHÒNG GD& ĐT QUỐC OAI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LIỆP                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                    
            Số: 11/KH-THNL                          Ngọc Liệp, ngày 14 tháng 10 năm 2016
 
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
Năm học 2016-2017
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
          1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Yêu cầu
a) Khách quan và trung thực;
b) Công khai và minh bạch;
c) Thực hiện đúng tiến độ.
4. Thời gian tiến hành TĐG:  từ 15 tháng 10 năm 2016 đến 31 tháng 05 năm 2016.
II. NỘI DUNG
1. Phân công hội đồng tự đánh giá
a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá.
          Hội đồng tự đánh giá trường tiểu học Ngọc Liệp được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-THNL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngọc Liệp. Hội đồng gồm có 13 thành viên:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Huy Nghiệp Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Phú Bảy Hiệu phó Phó chủ tịch hội đồng
3 Nguyễn Thị Phương Thảo Bí thư Chi đoàn TN Thư ký hội đồng
4 Vũ Thị Kim Hưng Chủ tịch Công đoàn Thành viên
5 Phí Thị Hương Tổ trưởng tổ chuyên môn Thành viên
6 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng tổ chuyên môn Thành viên
7 Phạm Thị Xuân Tổ trưởng tổ chuyên môn Thành viên
8 Nguyễn Thị Năm Giáo viên Thành viên
9 Lương Thị Mai Giáo viên Thành viên
10 Nguyễn Thị Bích Tổng phụ trách Đội Thành viên
11 Phí Thị Hồng Chuyên Kế toán Thành viên
12 Tạ Thị Chuyên Nhân viên Ytế Thành viên
13 Nguyễn Thị Loan Nhân viên Thành viên
 b) Nhóm thư ký
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
 1 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Tổng hợp tiêu chuẩn 1, tổng hợp chung
 2 Nguyễn Thị Bích Gviên-TPT Tổng hợp tiêu chuẩn 2
 3 Phí Thị Hồng Chuyên Kế toán Tổng hợp tiêu chuẩn 3
 4 Tạ Thị Chuyên Nviên Ytế Tổng hợp tiêu chuẩn 4
 5 Nguyễn Thị Loan Nhân viên Tổng hợp tiêu chuẩn 5
* Nhiệm vụ.
- Trưởng nhóm thư ký: Chịu trách nhiệm chính về: Tổ chức thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.
- Thành viên nhóm ký: Thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, viết báo cáo sơ thảo của các tiêu chuẩn.
c) Các  nhóm công tác. 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
  1 Nguyễn Phú Bảy Nhóm trưởng Chỉ đạo, đánh giá tiêu chuẩn 1
Nguyễn Thị Phương Thảo Thư ký Đánh giá, tổng hợp tiêu chuẩn 1
Nguyễn Thị Năm  Thành viên Đánh giá tiêu chuẩn 1
2 Vũ Thị Kim Hưng Nhóm trưởng Chỉ đạo, đánh giá tiêu chuẩn 2
Nguyễn Thị Bích Thư ký Đánh giá, tổng hợp tiêu chuẩn 2
Lương Thị Mai Thành viên Đánh giá tiêu chuẩn 2
3 Phạm Thị Xuân Nhóm trưởng Chỉ đạo, đánh giá tiêu chuẩn 3
Phí Thị Hồng Chuyên Thư ký Đánh giá, tổng hợp tiêu chuẩn 3
4 Nguyễn Thị Thu Nhóm trưởng Chỉ đạo, đánh giá tiêu chuẩn 4
Tạ Thị Chuyên Thư ký Đánh giá, tổng hợp tiêu chuẩn 4
5 Phí Thị Hương Nhóm trưởng Chỉ đạo, đánh giá tiêu chuẩn 5
Nguyễn Thị Loan Thư ký Đánh giá, tổng hợp tiêu chuẩn 5
* Nhiệm vụ:
- Nhóm trưởng: Điều hành mọi hoạt động của nhóm, tổ chức họp nhóm, phân công thu thập minh chứng; chịu trách nhiệm chính về các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của các tiêu chuẩn.
- Thư ký nhóm: Viết biên bản, phân loại, mã hoá và lưu trữ minh chứng, phác thảo bản báo cáo các tiêu chuẩn của nhóm.
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
TT Tiêu chuẩn Tiêu chí Các hoạt động cần huy động nguồn lực Thời điểm huy động Ghi chú
1 Tổ chức
 và
quản lý
nhà trường
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy.
2. Lớp học, số học sinh, điểm trường.
3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ CM, văn phòng.
4. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo Quy chế dân chủ.
5. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý CB, GV, NV, HS, quản lý tài chính, cơ sở vật chất.
7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; phòng chống bạo lực, dịch bệnh, các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội .
 
 
 
 
BGH, Tổ VP, Khối trưởng, TPT, thư ký, GV đứng lớp
Ngày 25 hàng tháng  
2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 1.Năng lực triển khai các hoạt động của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
2. Số lượng, trình độ đào tạo của GV.
3. Kết quả đánh giá, xếp loại GV và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.
4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với nhân viên.
5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định.
BGH,
BCHCĐ
Ngày 25 hàng tháng  
3 Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập.
2. Phòng học, bảng, bàn ghế.
3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học.
4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, nước sạch,  thoát nước, thu gom rác.
5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của CB, GV, NV và HS.
6. Thiết bị, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng.
BGH-GV- TPT- TVTB Ngày 25 hàng tháng  
4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực.
3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
BGH-GV-TPT Ngày 25 hàng tháng  
5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
 
1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, các quy định về CM.
2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
3. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THĐ ĐT.
4. Kết quả xếp loại GD của học sinh.
5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất,  ý thức bảo vệ môi trường.
6. Hiệu quả hoạt động GD.
7. Giáo dục KN sống, tạo cơ hội  cho HS học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.
BGH, kế toán, thủ quỹ, ban thanh tra nhân dân Ngày 25 hàng tháng  
Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 42/2012/QĐ-BGDĐT, ngày 23tháng 11năm 2012 và các tài liệu hướng dẫn khác. 
5. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí  (có phụ lục kèm theo)
6. Thời gian biểu
Thời gian

Các hoạt động

Tuần 7
Đến 9
- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và thống nhất nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         
Tuần 9,10
 
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;
- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
Tuần
11-12
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 13 Họp Hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
Tuần 14-15 - Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG .
Tuần 16-18 - Dự thảo báo cáo TĐG;
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.
Tuần 19-20 - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;
- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;
- Hoàn thiện báo cáo TĐG.
Tuần
21-25
- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
Tuần 26 Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
Tuần 27 Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)
Tuần 28 - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;
- Nộp báo cáo TĐG.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường thành lập Hội đồng tự đánh, lập kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ công tác theo hướng dẫn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Hội đồng tự đánh giá thực hiện đúng theo kế hoạch thời gian đã đề ra đảm bảo khách quan công khai, minh bạch và chính xác.
Trên đây là nội dung kế hoạch tự đánh giá trường tiểu học Ngọc Liệp năm học 2016-2017, yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
                                                                                              T/M HỘI ĐỒNG
                                                                                                  CHỦ TỊCH
 
 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
 HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13 ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng nhà trường)
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Huy Nghiệp Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Phú Bảy Hiệu phó Phó chủ tịch hội đồng
3 Nguyễn Thị Phương Thảo Bí thư Chi đoàn TN Thư ký hội đồng
4 Vũ Thị Kim Hưng Chủ tịch Công đoàn Uỷ viên
5 Phí Thị Hương Tổ trưởng tổ chuyên môn Uỷ viên
6 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng tổ chuyên môn Uỷ viên
7 Phạm Thị Xuân Tổ trưởng tổ chuyên môn Uỷ viên
8 Nguyễn Thị Năm Giáo viên Uỷ viên
9 Lương Thị Mai Giáo viên Uỷ viên
10 Nguyễn Thị Bích Tổng phụ trách Đội Uỷ viên
11 Phí Thị Hồng Chuyên Kế toán Ủy viên
12 Tạ Thị Chuyên Nhân viên Ytế Ủy viên
13 Nguyễn Thị Loan Nhân viên Uỷ viên
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây