TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Thứ năm - 10/08/2017 20:17
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
UBNDHUyBN ouoc OAI PHONG GIAO Dl)C vA DAo T~o sf>: bf/BC-PGD&DT CQNG HOA xA HQI cut) NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\l' do - H~nh phuc Quoc Oai, ngay 15 thang 11nam 2016 KEHO~CH BBi dU'O'ngthuimg xuyen hang narn d8i VO; can b{l quan ly, giao vien Thirc hien Cong van s6 4275/SGD&DT-TCCB ngay 10/1112016 cua Sa GD&DT Ha NQi vS thuc hien cong tac b6i dirong thuong xuyen hang nam d6i voi can bQquan ly va giao vien, phong GD&DT xay dung kS hoach b6i duong thuong xuyen hang nam d6i voi can bQquan ly, giao vien nhu sau : I. Muc dich, yeu c§u 1.Ml}c dich: Giup can bQquan ly, giao vien cac tnrong mam non, ti~u hoc, trung h9Cco sa duoc C?Pnhat kiSn thirc vS chinh tri, kinh tS, xa hoi; nang cao pham ch~t chinh tri, dao dire nghe nghiep; phat tri@nnang hrc quan ly, nang luc d~y h9c va cac nang IlJc khac thea yeu c~u cua chu~n hi~u truang, chu~n nghS nghi~p giao vien; yeu c~u nhi~m V\lnam h9C cua c~p h9C; yeu c~u phat tri~n giao d\lc dia phuong. 2. Yeu c§u: 100% can bQ qwin ly, giao vien cac truang m~m non, ti@uh9C, trung h9C co sa dugc b6i duang du 120 tiSt/nam h9C thea quy dinh cua BQ GD&DT, dam bao: - T?p trung van nhfing v~n dS mai, nhfing nang IlJc rna dQingu can bQquan ly va giao vien con thiSu ho~c ySu; - Dam bao tinh kS thua va tinh h~ th6ng giua nhfing nQi dung da dugc b6i duang trong cac nam h9Ctruac va nam h9C sau; khong gay qua tai; - Cac co sa giao d\lc co trach nhi~m xay dlJllg kS ho~ch, t6 chuc thlJc hi~n, danh gia kSt qua va dS xu~t vai phong GD&DT phe duy~t, c~p Gi~y chUng nh?n hoan thanh chuong trinh b6i duang thuang xuyen hang nam cho dQi ngu sau khi dugc b6i duang du 120 tiSt/nam h9C; - Vi~c tri~n khai cong tac b6i duang thuemg xuyen phai g~n kSt ch~t che vai vi~c danh gia, xSp lo;;ticong chuc, vien chuc hang nam va danh gia chu~n d@ tUng buac nang cao ch~t luqng dQi ngu. II. N{lidung, hlnh thrrc, th(ri gian bBi dU'O'ng 1. N{li dung bBi dU'O'ng a) B6i duang dap zmg yeu c6u thl;tchi¢n nhi¢m v¥ nam h9C cua cdp h9C, nganh h9C, dU(lc ap d¥ng thtmg nhdt trang cit nuac thea quy dtnh cua Be; GD&DT: Can cir chi dao cua B9 GD&DT, UBND Thanh pho, Sa GD&DT, phong GD&DT cac co sa giao due t6 chirc b6i duong cac n9i dung: B6i duong chinh tri, thai sir, nghi quyet, chinh sach cua Dang, Nha mroc va Thanh pho; Chi thi nhiern vu nam hoc cua B9 GD&DT, cac noi dung vS dap img yeu e§.uthirc hien nhiem vu thea nrng nam hoc cua B(_)GD&DT; ... b) Bdi duimg dap ung yeu cdu thuc hien nhiem V{l phat triin GD&DT cua dia phuong: Can cir Chuang trinh hanh dong s6 27-CTriTU cua Thanh uy Ha Noi, KS hoach 140/KH-UBND cua UBND Thanh pho, Chuang trinh hanh dong s6 56- CTr/HU cua Huyen uy, KS hoach s6 127/KH-UBND cua UBND Huyen thuc hien Nghi quyet s6 29-NQ/TW ngay 04111/2013 cua Ban Chap hanh Trung uong khoa XI vS vS "D6i moi din ban, toan dien giao d{lc va dao tc;w,dap zmg yeu cdu cong nghi¢p h6a, hi¢n dgi h6a trong diJu ki¢n kinh ti thi truCmg dinh huang XQ h9i chu nghza va h9i nhijp qu6c ti'; Huang d~n cua Sa GD&DT; thvc tr~ng trinh d(_) chuyen mon, nghi~p V\lcua d9i ngu, cac b9 ph~n chuyen mon cua phang GD&DT xay dvng va ban hanh quy dinh C\lth~ vS n(_)idung b6i duang thuOng xuyen cho tUng nam hQc d6i vai tung nganh hQc, c~p hQc. c) Bdi duang tv Ch9n: Thvc hi~n thea chi d~o cua Sa GD&DT nh&m dap Ung nhu c§.uphat tri~n nang 1vc quan 1yva nang cao trinh d(_)chuyen mon, nghi~p V\lcua can b9 quan 1y va giao vien. 2. Hinh thrrc b8i dlf5'ng Cac co sa giao d\lc m§.mnon, ti~u hQc, trung hQc co sa 1a nang c6t trong vi~c t6 chuc b6i duang thuOng xuyen b&ngcac hinh thuc: - TV hQc va tv hQCco huang d~n: Ca nhan tv hQc, tv b6i duang 1a chinh, kSt hQPvai sinh ho~t ehuyen mon, nghi~p V\lt~i t6, kh6i chuyen mon cua truOng, c\lm truOng; - Cae lap b6i duang t~p trung: Chu ySu d~ bao cao vien huang d~n them nhiing n9i dung mai ho?c kho, giai dap th~c m~c, huang d~n tv hQc, ren 1uy~nky nang chuyen mon, kY nang Hinhd~o, quan 1ynha truOng. 3. ThOi gian b8i dlf5'ng Chuang trinh b6i duang duQ'cthvc hi~n trong nam hQc va trong dip he hang nam, tuy thu(_)cvao diSu ki~n thvc tS cua m6i dia phuang, m6i nha truOng, m6i CBQL va giao vien III. T8 chrrc th\fc hi~n 1. Phong GD&DT - Xay dvng, chi d~o va tri~n khai KS ho~ch b6i duang thuOng xuyen hang nam cho d9i ngu can b(_)quan ly, giao vien cac truOng MN, TH, THCS. - Xay dvng va ban hanh quy dinh C\lth~ vS n9i dung b6i duang thuOng xuyen cho tUng nam hQc d6i vai tUng nganh hQc, c~p hQc tren co sa cac van ban chi d~o, huang d~n cua c~p tren. - Ph6i hop voi cac phong chuyen mon cua SO'va cac tnrong duoc Sa phan cong t6 chirc cac lap dao tao, b6i dirong d~ diSu tra, khao sat nhu c~u b6i dirong thuong xuyen hang nam d6i voi di?ingfi can bi? quan ly, giao vien tren dia ban. - Cir can bQ quan ly, giao vien cac truong MN, TH, THCS tham du cac lap b6i dirong thuong xuyen do Sa GD&UT t6 chirc, dam bao du s6 hrong, dung d6i nrong. Sau do, trien khai b6i duong dai tra cho can bi? quan ly va giao vien cac tnrong trong huyen. - C~p gi~y clnrng nhan hoan thanh chuang trinh b6i duong thuong xuyen cho dQingii can bQquan ly va giao vien cac tnrong MN, TH, THCS. 2. Cae trufrng MN, TH, THCS - Xay d\l'llg va t6 chuc th\fc hi~n KS ho~ch b6i du5ng thuang xuyen hang nam cho can bQ quan 1yva giao vien cua dan vi. - Huang d~n can bQquan 1yva giao vien cua dan vi xay d\fng KS ho~ch b6i du5ng thuemg xuyen hang nam cua ca nhan ngay tu d~u nam hQc. - Tang cuemg cong tac b6i du5ng thuang xuyen cho can bQquan ly va giao vien cua dan vi du6i hinh thuc sinh ho~t chuyen mon, nghi~p V\l t~i t6, kh6i chuyen mon; b6i du5ng thea truang ho?c clfm truang. KhuySn khich can bQquan ly va giao vien t\f hQc, t\f nghien cUu. - cucan bQquan 1y,giao vien tham d\f cac lap b6i du5ng thuang xuyen do Sa, phong GD&UT t6 chuc, dam bao du s6 luqng, dung d6i tuqng. - T6 chuc danh gia, xSp lo~i kSt qua b6i du5ng thuang xuyen hang nam d6i v6i dQingu can bQquan 1yva giao vien cua dan vi vao cu6i nam hQc, gui kSt qua danh gia, xSp lo~i va h6 sa dS nghi phong GD&UT c~p gi~y chUng nh?n vao ngay 3115 hang nam. Tren day 1a kS ho~ch b6i du5ng thuang xuyen hang nam d6i v6i can bQ quan 1y, giao vien cua phong GD&UT Qu6c Oai. US nghi cac bQ ph?n chuyen m~n phong GD&UT, cac truang MN, TH, THCS, cac t6 chuc, ca nhan lien quan trien khai, th\fc hi~n nghiem tuc.!. Nui nh{in : - Phong TCCB Sa GD&DT Ha N9i; UBND huy~n Qu6e Oai; - Ulnh d~ophong GD&DT; - Cae b9 ph~n CM phong GD&DT; - Cae tmemg MN, TH, THCS; - Luu: VT.
 Tags: oai phong, bi quan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 119 | lượt tải:53
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây