Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường

Thứ hai - 14/11/2016 20:23
       UBND HUYỆN QUỐC OAI                  CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
TRƯỜNG TIU HC NGC LIP                        Độc lp - t do - hnh phúc
    

          Số: 30/QĐ-THNL                                Ngọc  Liệp, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Ban hành quy chế thực hiện dân chủ
trong hoạt động của nhà trường
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LIỆP
 
          - Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường của trường Tiểu học Ngọc Liệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực trong năm học 2016-2017.
Điều 3. Các ông bà tổ trưởng tổ công tác, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể và các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị có trách nhiệm thi hành quyết định này.                
 Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Ban Chi uỷ, BGH;
- Các thành viên ban chỉ đạo (để thực hịên);
- Lưu VP.                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY CHẾ  THỰC HIỆN DÂN CHỦ
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-THNL ngày 13 tháng 10 năm 2016
 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Liệp)
 

Chương I. Những quy định chung

 
Điều 1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
     - Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất các điều Luật giáo dục quy định theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
     - Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của các thành viên trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
     - Hoạt động dân chủ trong nhà trường phải đảm bảo có sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
     - Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương của nhà trường.
     - Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
Chương II. Thực hiện dân chủ trong nội bộ nhà trường
          Mục 1. Trách nhiệm của hiệu trưởng
Điều 3. Hiệu trưởng có trách nhiệm:
     1/ Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về tòan bộ hoạt động của nhà trường.
     2/ Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của học sinh nhà trường trong Quy chế này.
     3/ Lắng nghe và tiếp thu ý kiến cá nhân, tập thể, đoàn thể trong trường và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường.
     4/ Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ (Họp hội đồng sư phạm, họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ công chức hàng năm,...).
     5/ Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
     6/ Gương mẫu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường.
     7/ Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của trường.
     8/ Bảo vệ và giữ gìn uy tín của trường.
     9/ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các phó hiệu trưởng và các tổ trưởng tổ công tác trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết các kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
     10/ Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ viên chức vào đầu mỗi năm học.
Điều 4. Các việc Hiệu trưởng cần lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên hoặc các tổ chức đoàn thể trước khi quyết định:
     1/. Kế hoạch phát triển, công tác tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học,...
     2/. Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy trong trường.
     3/. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên và viên chức.
     4/. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của trường.
     5/. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, xây dưng nội quy, quy chế của trường.
     6/. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ của năm học.
          Mục 2. Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, công chức.
Điều 5. Nhà giáo, cán bộ, công chức của trường có trách nhiệm:
     1/. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo Luật Giáo dục.
     2/. Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề của trường mà Hiệu trưởng đề nghị.
     3/. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp của trường.
     4/. Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức và các pháp lệnh hiện hành khác.
     5/. Gìn giữ phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.
Điều 6. Những việc nhà giáo, cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể của trường:
     1/. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.
     2/. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của trường.
     3/. Công khai các khỏan đóng góp của học sinh, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ tài chính của Nhà nước.
     4/. Việc giải quyết đơn thư tố cáo theo luật; giải quyết các chế độ, quyền lợi của công chức và học sinh.
     5/. Việc nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
     6/. Công tác tuyển sinh đầu cấp và quy chế chuyên môn, quy chế thi.
     7/. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá công chức hàng năm.
          Mục 3. Những việc học sinh được biết và tham gia ý kiến
Điều 7. Học sinh của trường được biết các nội dung:
     1/. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành và các qui định của nhà trường đối với học sinh.
     2/. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của trường. Những thông tin liên quan tới học tập, rèn luyện, sinh hoạt, việc ra nhập các tổ chức đoàn thể của trường và các khỏan đóng góp theo quy định.
Điều 8. Học sinh được tham gia ý kiến vào việc:
     1/. Nội quy của trường phần liên quan tới học sinh.
     2/. Tổ chức các phong trào thi đua trong học sinh, tổ chức các hoạt động dạy-học trong trường có liên quan tới học sinh.
          Mục 4. Trách nhiệm của nhà trường.
Điều 9. Nhà trường (Ban giám hiệu) có trách nhiệm:
1. Phổ biến từ đầu năm học kế hoạch năm học, các nội dung liên quan tới trách nhiệm của giáo viên, nhân viên và học sinh.
2.Thông báo công khai công tác tuyển sinh và qui chế chuyên môn áp dụng cho năm học.
3.Mỗi năm học họp hội nghị cha mẹ học sinh 3 lần để thông báo kế hoạch giáo dục, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và bàn biện pháp kết hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình học sinh.
4.Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện nhà trường tổ chức các hoạt động dân chủ của lớp mình, tiếp thu và phản ảnh ý kiến đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh với Hiệu trưởng.
5.Kịp thời thông báo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với học sinh và viên chức. Có hòm thư góp ý để nhận các thông tin của cán bộ, giáo viên, học sinh. Giải đáp các ý kiến thắc mắc theo luật định.
     Mục 5. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong trường.
Điều 10. Tổ chuyên môn có trách nhiệm:
     - Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt các quy định của quy chế này.
     - Chấp hành và tổ chức thực hiện các hoạt động dân chủ trong đơn vị.
     - Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong trường, giữa các tổ công tác với nhau và với nhà trường.
Điều 11. Các đoàn thể trong trường có nhiệm vụ:
     - Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường.
     - Nâng cao chất lượng sinh hoạt của từng đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
     - Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ và lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ của trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết.
Điều 12. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh.
     - Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách  nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh về các công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để giáo dục học sinh, đồng thời vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ học sinh phải đống góp theo quy định.
     - Cha mẹ học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý trực tiếp với nhà trường, giáo viên, hoặc thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục của nhà trường.
 
Chương III. Quan hệ giải quyết công việc giữa nhà trường với các cơ quan quản lý cấp trên và với chính quyền địa phương
Điều 13. Trường Tiểu học Ngọc Liệp với cơ quan quản lý cấp trên:
     - Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.
     - Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của trường và kiến nghị các biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét.
     - Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên trong khi chờ cấp trên giải  quyết.
Điều 14. Trường Tiêủ học Ngọc Liệp với chính quyền địa phương:
     Hiệu trưởng có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục của trường và chăm lo quyền lợi học tập của học sinh.
 

Chương IV. Điều khoản thi hành

Điều 15. Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể của trường có trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh để điều chỉnh cho phù hợp.
                                                                                                                    
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 119 | lượt tải:53
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây