Dự thảo kế hoạch năm học 2018 - 2019

Thứ tư - 19/09/2018 21:41
Dự thảo kế hoạch năm học 2018 - 2019

UBND HUYỆN QUỐC OAI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   

      Số:      /KH-THNL                            Ngọc Liệp, ngày      tháng 9 năm 2018
           (Dự thảo)
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 
Trường tiểu học Ngọc Liệp
 
 

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Quyết định số: 3853/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 3676/SGD&ĐT-GDPT, ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;
          Căn cứ hướng dẫn số 246/PGD&ĐT-TH, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018-2019;
Trường Tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
Phần II
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường lớp, học sinh:
- Số lớp 24, số học sinh toàn trường  , tăng học sinh so với năm học 2017-2018; số học sinh học 2 buổi/ngày 100%.
- Học sinh khuyết tật 2 em;
- Bình quân học sinh trên lớp  học sinh/lớp.
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tổng số CBGV,NV: 43 đồng chí trong đó, biên chế: 38, hợp đồng 05  (03 nhân viên hợp đồng theo NĐ 68, 02 hợp đồng giáo viên cơ bản); Trình độ đại học 10, cao đẳng 20, trung học 13; đạt chuẩn:  43/43  =100%, trên chuẩn  30/43 = 69,8%.
3. Thành tích của trường trong năm học 2017-2018.
- Giáo viên giỏi cấp trường: 23; Cấp huyện: 05; cấp thành phố: 01; 01 đồng chí được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.
- Học sinh: 06 học sinh đạt giải giao lưu Trạng nhí iếng Anh cụm Thạch Thất-Quoc Oai; 01 học sinh đạt danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô.
- Tập thể:
+ Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
+ Công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.
4. Thuận lợi, khó khăn.
a) Thuận lợi
- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có trình độ đào tạo chuyên môn theo chuyên ngành.
- Cơ sở vật khang trang, có đủ  phòng học, trang thiết bị  phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu dạy và học, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Trường đã được công nhận đạt mức chất lượng cấp độ 3; đạt chuẩn quốc gia lần 2 năm 2016.
- Tr­ường thư­ờng xuyên nhận đ­ược sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT huyện và Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quốc Oai.
b) Khó khăn.
          - Đội ngũ giáo viên thường xuyên biến động, thiếu theo định biên được giao, trường phải hợp đồng ngắn hạn 03 giáo viên.
- Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều do thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự giáo viên.
- Điều kiện kinh tế của một số phụ huynh học sinh trong địa phương còn  khó khăn nên việc quan tâm đến học tập của con em còn hạn chế.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng thu nhập thấp, chưa ổn định nên chưa thực sự yên tâm công tác.
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019.
 1. Nâng cao chất lượng, kỷ cương trong công tác quản lý, đảm bảo thực chất trong đánh giá. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động.
2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý.
3. Tổ chức có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; chủ động rà soát, điều chỉnh, tinh giản nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học. Vận dụng thành tố tích cực của các mô hình tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục; đảm bảo các điều kiện và triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới.
4. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1.
5. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục đã đạt được, nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, công tác bán trú học sinh; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, truyền thông và phần mềm điện tử trong công tác quản lý, dạy-học  và đánh giá học sinh.
6. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm lương tâm đạo đức nhà giáo.
7. Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây nhà tập đa năng, nâng cấp cổng trường, mua sắm trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
8. Phát động toàn thể đội ngũ CBGV,NV, HS toàn trường hưởng ứng phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” , giáo dục học sinh ý thức gìn giữ, bảo vệ góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          I/ Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
          1. Mục tiêu, chỉ tiêu.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Ngành Giáo dục phát động trong năm học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn; nâng cao chất lượng đội ngũ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu đơn vị đề ra trong năm học 2018-2019.
          - 100% CBGV,NV nhà trường tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - 100% CBGV,NV thi đua thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          - Giáo viên toàn trường cam kết không tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định.
          2. Các giải pháp thực hiện      
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống, văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung vào các nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT  ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục Tiểu học; Chỉ đạo giáo viên nhà trường tuyệt đối không tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các khối lớp; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác cho giáo viên.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lí tài chính trong các trường Tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Tăng cường kiểm tra công tác thu đầu năm học, xử lý các khoản thu không đúng quy định (nếu có) nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.
- Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.
- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, Chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong đơn vị tham gia thực hiện để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.
- Phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm lo giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống Thanh lịch - Văn minh cho học sinh Hà Nội; triển khai thí điểm dạy học bộ tài liệu An toàn giao thông, hoạt động trải nghiệm cho học sinh Hà Nội.
- Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp “sáng, xanh, sạch, đẹp”, giáo dục học sinh ý thức gìn giữ, bảo vệ góp phần chung tay xây dựng nông thôn mớ; tổ chức cho học sinh các lớp thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.
- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2018 (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
- Tổ chức 1-2 “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở Tiểu học và vui thích khi được đi học.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trước khi ra trường.
II. Về tổ chức các hoạt động dạy học.
  1. Chỉ tiêu
1.1. Về phẩm chất
TT Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Chăm học, chăm làm 462 55% 738 45%    
2 Tự tin, trách nhiệm 420 50% 420 50%    
3 Trung thưc, kỷ luật 504 60% 336 40%    
4 Đoàn kết, yêu thương 588 70% 252 30%    
1.2. Về năng lực
TT Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1  Năng lực tự phục vụ, tự quản 378 45% 462 55%    
2  Hợp tác 366 40% 504 60%    
3 Tự học và giải quyết vấn đề 378 45% 462 55%    
1.3.Về kiến thức
Số
TT
Môn
 
 Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa HT
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
1 Toán 420 50% 420 50%    
2 T Việt 378 45% 462 55%    
3 Lịchsử-Địa lý 420 50% 420 50%    
4 K học-TNXH 420 50% 420 50%    
5 T Anh 366 40% 504 60%    
6 Tinhọc 378 45% 462 55%    
7 Đ đức 462 55% 378 45%    
8 Â nhạc 378 45% 462 55%    
9 Mthuật 420 50% 420 50%    
10 TC(KT) 378 45% 462 55%    
11 Thểdục 378 45% 462 55%    
          + Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 99,5 đến 100 %
          + Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100 %
2. Giải pháp thực hiện.
2.1. Thực hiện Kế hoạch giáo dục; chương trình giáo dục; sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học.
2.1.1 Thực hiện kế hoạch giáo dục.
          a) Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học theo Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố Hà Nội đối với cấp tiểu học, cụ thể:
          + Ngày  bắt đầu  học kỳ I:  6/9/2018;  ngày  kết thúc  kỳ I:  03/01/2019; ngày
nghỉ học kỳ I: 04/01/2019.
          + Ngày bắt đầu kỳ II: 07/01/2019; ngày kết thúc kỳ II: 19/5/2019; ngày kết thúc năm học: 24/5/2019.
b) Việc tổ chức học 2 buổi/ngày
- Năm học 2018-2019 trường tiếp tục thực hiện dạy học 2 buổi/ngày cho 100% các lớp trong nhà trường. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo Công văn số 8750/SGDĐT-TH, ngày 03/9/2009 của Sở GDĐT Hà Nội.
- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau: Thời lượng: không quá 7 tiết/ngày (một tuần không quá 35 tiết). Các tiết học chính khóa theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 phải xếp tối đa ở buổi học thứ nhất (buổi sáng) của các ngày học trong tuần.
- Đảm bảo thời lượng tối thiểu có 1 tiết/ngày học sinh tự học có hướng dẫn; các tiết tự học có hướng dẫn cùng các tiết học liên kết và tăng cường bổ trợ được xếp vào các giờ học buổi chiều của các ngày học trong tuần. Nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học hoặc hoạt động giáo dục tự chọn, các hoạt động xã hội, câu lạc bộ và hoạt động ngoại khoá.
- Việc thực hiện và triển khai học 2 buổi/ngày, các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định của UBND thành phố về việc thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập theo quy định của UBND thành phố Hà Nội.
2.1.2. Thực hiện chương trình.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 9832/BGDĐT-GDTH, ngày 01/9/2006 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp Tiểu hoc; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 Bộ Trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở Tiểu học.
- Việc điều chỉnh nội dung dạy học đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu giáo dục Tiểu học, phù hợp với học sinh , đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo tính ổn định, tính logic, tính hệ thống của chương trình; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo đồng thời từng bước thực hiện định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Các nhà trường cần chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện tích hợp vào các môn học và hoạt động giáo dục (về bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; giáo dục kĩ năng sống ...). Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên. Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp cho học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm và tình yêu quê hương.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn (SHCM) thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Quan tâm đến hình thức SHCM theo cụm trường. Động viên giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.
- Việc lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh vào các môn học và hoạt động giáo dục, thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 3464/KH-SGD&ĐT ngày 16/8/2018 về triển khai giáo dục quốc phòng an ninh trong trường Tiểu học và trung học cơ sở.
- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 3842/KH-GDĐT ngày 23/3/2009 về giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh. Coi trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể, tiết chào cờ  vào sang thứ hai hang tuần và sinh hoạt truyền thống.  
- Dạy học tiếng Anh.
+Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh Tiểu học ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.
+ Chỉ đạo triển khai dạy học môn Tiếng Anh Tiểu học 3 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5; căn cứ vào tài liệu được Bộ GDĐT phê duyệt để lựa chọn nội dung và ngữ liệu phù hợp, dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách hiệu quả; sử dụng bài kiểm tra định kì phù hợp với nội dung đã học, không dùng bài kiểm tra theo chuẩn đầu ra của chương trình được thực hiện đủ 4 tiết/tuần.
+ Tiếp tục phối hợp với Công ty Victoria tổ chức dạy chương trình làm quen Tiếng Anh cho học sinh các lớp 1, 2.
+ Tài liệu dạy học Tiếng Anh: Thực hiện Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc giảng dạy làm quen Tiếng Anh đối với các lớp 1, 2 phải đảm bảo tính liên thông, kết nối với Chương trình Tiếng Anh 10 năm của Bộ GDĐT.
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lí, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình liên kết, về chất lượng dạy - học Tiếng Anh của nhà trường.
- Dạy học Tin học.
 +  Thực hiện nghiêm túc việc dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT. 100% học sinh học sách hướng dẫn học tin học theo chương trình mới từ lớp 3 đến lớp 5.
+ Tăng cường điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học.
+ Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tin học để nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn Tin học được giao.
+ Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.
+ Tài liệu dạy học Tin học: Thực hiện theo Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, sách dạy học Tin học cấp Tiểu học từ năm học 2017- 2018. Bộ GDĐT giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn bộ sách Hướng dẫn học Tin học lớp 3, lớp 4, lớp 5
- Việc triển khai phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới.
+ Tiếp tục triển khai phương pháp“Bàn tay nặn bột” theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các khối lớp. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại cụm trường. Tạo điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập. Triển khai để mỗi giáo viên đăng ký ít nhất 02 tiết dạy/năm học có vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” từ đó kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm cho giáo viên thực hiện có hiệu quả phương pháp.  
+ Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới: Thực hiện nghiêm túc công văn số 2070/CV- BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở Tiểu học và Trung học cơ sở, các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.  
2.1.3. Sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học
a) Sách giáo khoa.
- Đảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới 100% học sinh các khối lớp trong trường đều có sách giáo khoa để học tập.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
 - Cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo, bổ trợ ở các lớp để đảm bảo học sinh học tập thiết thực, hiệu quả.
b) Trang thiết bị dạy học.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.
- Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.
- Đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDDH và phát hiện, nhân rộng những sáng kiến, sáng tạo của GV về tự làm TBDH ở các môn học. Tổ chức hoạt động tự sưu tầm, tự làm đồ dùng học tập của HS (thông qua học bộ môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Mỹ thuật, Thủ công) và tổ chức triển lãm các thành quả của GVHS trong công tác này.
- Chú trọng đến việc bảo quản, sử dụng, khai thác có hiệu quả đàn PIANO kỹ thuật số  trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học. Khuyến khích giáo viên sử dụng các phần mềm dạy học, thiết bị điện tử phục vụ việc dạy và học. Thực hiện sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học 3 thời điểm theo quy định đảm bảo chính xác, kịp thời.
2.2. Kiểm tra đánh giá học sinh Tiểu học.
- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh, đặc biệt tập trung vào nội dung biên soạn các mức câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra định kì đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh và tập trung vào nội dung đánh giá thường xuyên: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; tránh khen thưởng tràn lan.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm túc quy chế sử dụng phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ đánh giá học sinh, giúp giáo viên dành nhiều thời gian quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
2.3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu trong năm học. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng triển khai cụ thể hoá đến từng khối, từng tổ chuyên môn, đến từng giáo viên.
.         - Trong quá trình giáo viên cần chú trọng tới việc tổ chức dạy học theo nhóm các đối tượng học sinh, có nội dung dành cho HS giỏi và nội dung dành cho HS yếu, có biện pháp hỗ trợ đối với HS khó khăn. Giáo viên cần có phương pháp giảng dạy phù hợp với mỗi đối tượng để đảm bảo phát huy tối đa tính tích cực chủ động trong học tập của từng học sinh.
- Ban Giám hiệu tăng cường dự giờ, thăm lớp, thường xuyên kiểm tra việc chấm, trả bài, việc soạn giảng của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giờ lên lớp. Có biện pháp giúp đỡ giáo viên mới, giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ đạo tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn của các tổ, nội dung sinh hoạt cần đi sâu vào việc bàn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu.
- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu vào các tiết học trong chương trình chính khóa và tiết học buổi 2. Các lớp có tỷ lệ học sinh yếu cao cần tăng thời gian phụ đạo để cuối năm học sinh có thể đạt chuẩn và đủ điều kiện lên lớp.
- Thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Các trường hợp học sinh có học lực yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp tốt với gia đình để cùng giúp đỡ học sinh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2.4. Giáo dục trẻ khuyết tật.
- Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật trong độ tuổi Tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập; hướng dẫn GV vào website: www.giaoduchoanhap.edu.vn để tham khảo tài liệu phục vụ giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ KT đồng thời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học tập của GV khi dạy các lớp có HSKT.
2.5. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa:
- Xây dựng kế hoạch chuyển dần hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm để tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới; Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 - Tiếp tục triển khai phong trào “Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi” theo Công văn số 4624/SGDĐT-GDTH ngày 03/4/2015. Chỉ đạo giáo viên âm nhạc, giáo viên Tổng phụ trách Đội chủ động dạy cho học sinh các bài hát đã được Hội đồng thẩm định công nhận vào các giờ học tăng cường môn Âm nhạc và các giờ sinh hoạt tập thể.
- Chỉ đạo và tổ chức dạy học đại trà tài liệu Giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh lớp 1 và dạy học thí điểm tài liệu này cho học sinh khối lớp 2 theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội. Giáo dục ATGT cho học sinh theo chương trình, tài liệu của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
- Tổ chức  hoạt động  giáo dục thể chất, giáo dục y tế học đường thông qua các buổi ngoại  khoá dưới cờ tuyên truyền  phòng chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm, tay-chân-miệng, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, lao, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, ...) và các dịch bệnh mới xuất hiện.
- Tiếp tục thực hiện việc chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức cho học sinh các lớp trực nhật hàng ngày.
          - Quan tâm chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường, bồi dưỡng học sinh năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tham mưu với các cấp quản lý đầu tư kinh phí giúp trường xây dựng sân bóng rổ và đồi cỏ nhân tạo để học sinh có thêm chỗ vui chơi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
2.6. Tổ chức và tham gia các hội thi, cuộc thi, giao lưu.
a) Mục tiêu:
- Trường tổ chức Hội thi giới thiệu sách, thi viết vẽ về thầy cô, mái trường dành cho học sinh các khối lớp.
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đảm bảo đầy đủ các nội dung, quy chế tổ chức do hội thi quy định.
 - Tham gia giao lưu Trạng Nhí Tiếng Anh lớp 1-2 do Công ty Victoria tổ chức.
 b) Giải pháp.
- Làm tốt công tác tuyên truyền để CBGV,NV và học sinh trong nhà trường nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc tham gia các hội thi, cuộc thi, giao lưu… trong năm học. 
- Tạo điều kiện cho đội ngũ CBGV,NV và học sinh được trực tiếp tham gia vào các hội thi, cũng như đề xuất những giải pháp tổ chức nhằm đạt được hiệu quả khi tham gia.
- Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tham gia các hội thi, cuộc thi…, bám sát mục tiêu đề ra trong kế hoạch để phân công cá nhân, đoàn thể đảm nhiệm và phụ trách; bố trí nguồn kinh phí phục vụ các nội dung tham gia.
 - Thường xuyên  kiểm tra,  theo dõi,  tổng hợp kết quả tham gia của trường, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi lần hoạt động, điều chỉnh kịp thời các tồn tại, tránh để việc tổ chức mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.
 - Có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân CBGV,NV, học sinh có thành tích xuất sắc trong việc tham gia các hội thi.
2.7.  Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày và sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Quan tâm các điều kiện về cơ sở vật chất, trình độ đào tạo của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy, học 2 buổi/ngày để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự học, tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ; tăng cường các hoạt động hoạt động trải nghiệm, tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh
- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn (SHCM) thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm các trường tiểu học, nhằm nâng cao năng lực trong chỉ đạo cho chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục. Động viên giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.
2.6. Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy - học
- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên dạy học theo định hướng: dạy cho học sinh cách học, cách tự tìm ra kiến thức cần lĩnh hội trên cơ sở đó phát triển năng lực và phẩm chất người học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Khuyến khích giáo viên thực hiện mô hình dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo dạy-học, tổ chức các hoạt động và ưu tiên các điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 1.
- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy-học trên cơ sở đảm bảo Chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh địa phương. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản của chương trình. Kế hoạch dạy học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học. Giao cho Hiệu phó phụ trách chuyên môn, tổ trưởng Tổ chuyên môn xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.
- Đổi mới phương pháp dạy-học môn Đạo đức, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả; triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh thủ đô
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học; vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống hàng ngày của học sinh.
- Chỉ đạo tăng cường tổ chức hoạt động đọc sách cho học sinh qua việc xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học; Triển khai mô hình thư viện thân thiện trường Tiểu học phù hợp tình hình thực tế của nhà trường.
IV. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
1. Duy trì, củng cố kết quả Phổ cập giáo dục Tiểu học- Xóa mù chữ.
1.1. Mục tiêu.
-  Huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỉ lệ 100%; duy trì tốt sĩ số, không để học sinh bỏ học với bất kỳ lý do nào.
- Học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 98 đến 99%.
- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% .
- Giữ vững đơn vị chuẩn Phổ cập đúng độ tuổi mức độ 3.
- Duy trì và giữ vững danh hiệu trường CQG đã đạt được.
- Xây dựng Thư viện nhà trường đạt Thư viện Tiên tiến.
          1.2. Giải pháp thực hiện.
- Tham mưu chính quyền địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xóa mù chữ (PCGD-XMC); tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD-XMC của Chính phủ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận PCGD-XMC.
- Phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện xây dựng kế hoạch PCGDTH - XMC phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn; duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH-XMC.  Sử dụng phần mềm phổ cập về quản lý dữ liệu để rà soát số liệu và làm căn cứ để công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập – xóa mù chữ.
          - Chỉ đạo để cán bộ phụ trách phổ cập cần nắm chắc về các quy định, các thủ tục và các loại hồ sơ về công tác phổ cập (cách tính hiệu quả đào tạo, cách ghi sổ đăng bộ, phương pháp điều tra và cách ghi chép phiếu điều tra, sử dụng và khai thác phần mềm).
- Điều tra và thống kê chính xác đối tượng PCGD-XMC trong địa bàn toàn xã, thống nhất số liệu đối tượng PCGD-XMC trong thực tế so với trên hệ thống quản lý thông tin PCGD-XMC.
- Tiếp tục tổ chức rà soát, bổ sung theo các tiêu chuẩn mức chất lượng tối thiểu, trường chuẩn quốc gia đã đạt theo văn bản quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt trường chuẩn quốc gia đã đạt được.
IV. Công tác quản lý
 1. Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.  
1.1. Chỉ tiêu.
- 100% CBGV,NV tham gia bồi dưỡng thường xuyên và được đánh giá xếp loại.
          - Tỷ lệ cán bộ quản lý được đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng đạt loại Xuất sắc 2/2 = 100%.
          - Tỷ lệ giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp:
          + Xếp loại Tốt: 20 – 25%.
          + Xếp loại Khá: 75 – 80%.
          - Tỷ lệ CBGV đánh giá CCVC,NLĐ đạt được trong việc đánh giá hàng tháng: Tốt 25-30%; khá 70-75%.
2.1. Các giải pháp thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; Kế hoạch số 111/KH-UB ngày 19/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí ngành giáo dục Thủ đô.
- Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhà trường về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 thực hiện Chương trình SGK mới.
  - Tiếp tục đổi mới đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học theo Thông tư 14/2018 và Chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 20/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/8/2018, ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng chuẩn. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học.
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên Tiểu học trên cả nước. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. Thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đảm bảo chất lượng.
- Chủ động tổ chức các hội thi dành cho giáo viên, vận dụng phù hợp thực tế Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy - học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở các khối lớp. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong công tác quản lí và dạy học; nâng cao trình độ tin học cho giáo viên.
- Thực hiện kỷ cương, nề nếp trong quản lý dạy và học; thực hiện nghiêm túc quy định số tiết dạy đối với CBQL và quy định dạy thêm học thêm với giáo viên Tiểu học.
- Việc dự giờ, thăm lớp được thực hiện với CBQL, giáo viên trong nhà trường nhằm mục đích học hỏi, giúp đỡ, trao đổi để nâng cao chất lượng giảng dạy. Định mức tối thiểu: Hiệu trưởng 1.5 tiết /tuần, Phó hiệu trưởng từ 02 tiết / tuần; Giáo viên: 01 tiết /tuần.
- Thực hiện nghiêm Công văn số 3120/SGDĐT-KHTC ngày 26 /7/2018 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lí thu chi đầu năm học 2018 - 2019, chấm dứt  tình trạng lạm thu trong trường học. 
- Phát huy hiệu quả trong việc khai thác sử dụng trang website của đơn vị mình.
2. Đổi mới công tác quản lí giáo dục
2.1. Công tác kiểm tra
          + Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra chuyên môn và quản lí chất lượng giáo dục, tăng cường trật tự, kỷ cương, nền nếp trong trường. Kiểm tra việc dạy thêm học thêm của giáo viên. Tăng cường kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các sai phạm sau kiểm tra.
          + Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học một cách nghiêm túc và có hiệu quả.
2.2. Công tác quản lí, chỉ đạo
+ Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện nghiêm túc phương châm “Bám sát cơ sở, kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”; thực hiện đúng chế độ thu chi tài chính, tuyển sinh theo quy định. Chống dạy thêm và ép buộc học sinh học thêm ở Tiểu học dưới mọi hình thức. Thực hiện “Ba công khai” và “Bốn kiểm tra” theo Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
+ Phối hợp bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6. Tổ chức tốt việc bàn giao chất lượng học sinh lớp dưới lên lớp trên; thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh “ngồi nhầm lớp”.
+ Thiện nghiêm túc Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai dân chủ. Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lí dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.
+ Thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 3120/SGDĐT-KHTC ngày 26 /7/2018 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lí thu chi đầu năm học 2018 - 2019.  
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí. Khuyến khích sử dụng các phần mềm quản lí học sinh, quản lí cán bộ giáo viên.
3. Công tác thi đua khen thưởng
          3.1. Mục tiêu .
a) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua "Dạy tốt – Học tốt", năng động, lao động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường.
b) Chỉ tiêu công tác thi đua năm học 2018-2019.
- Cá nhân:
+ Tỷ lệ lao động  tiên tiến  đạt tỷ lệ 90%  trở lên trên tổng số cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.
+ Có từ 4-6 giáo viên được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
- Tập thể.    
+ Giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đề nghị tặng Huân chương lao động hạng 3.
+ Giữ vững danh hiệu  “Đơn vị văn hoá”,  “Trường học thân thiện,  học sinh
tích cực”; trường chuẩn quốc gia đã đạt được.
          + Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh cấp huyện. Liên đoàn lao động Thành phố tặng Bằng khen.
          + Liên đội: đề nghị danh hiệu Liên đội mạnh cấp Thành phố.
          3.2. Giải pháp.
- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng với tinh thần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của ngành.
- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, đánh giá thi đua phải công bằng, khách quan, kết quả thi đua phải có tác dụng tích cực nhằm động viên và thúc đẩy các phong trào.
- Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường, xây dựng kế hoạch, Quy chế khen thưởng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Triển khai kế hoạch, quy chế khen thưởng trong đơn vị và các văn bản về công tác thi đua khen thưởng tới CBGV,NV.
Thực hiện nghiêm QĐ số 3919/QĐ-UBND ngày 24/8/2918 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá hang tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong hệ thống đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Quốc Oai.
- Coi trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.
- Chú trọng khâu sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.
4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, an toàn trường học, y tế học đường, tổ chức bán trú.
4.1. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, an ninh, an toàn trường học, y tế học đường, tổ chức bán trú.
4.1.1. Công tác xây dựng CSVC, cảnh quan nhà trường; an ninh, an toàn trường học.
- Sử dụng có hiệu quả CSVC hiện có. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp tăng cường đầu tư CSVC phục vụ công tác dạy-học trong nhà trường, xây nhà tập đa năng... trong các năm học tới đây.
- Tiếp tục tổ chức rà soát, bổ sung theo các tiêu chuẩn mức chất lượng tối thiểu, trường chuẩn quốc gia đã đạt theo văn bản quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt trường chuẩn quốc gia đã đạt được.
- Tiếp tục tham mưu với các cấp quản lý tăng cường CSVC, tạo dựng cảnh quan trường học; mua mới, thay thế bàn ghế học sinh theo quy định của Thông tư 26/TTLT-BGD&ĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học.    
- Thường xuyên kiểm tra các điều kiện về vệ sinh học đường như: vệ sinh môi trường, an toàn trong trường học, lớp học,...để sớm tham mưu khắc phục tình trạng trường lớp mất vệ sinh, thiếu an toàn, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, CSVC, trang thiết bị dạy học.
4.1.2. Công tác y tế học đường.
- Thực hiện tốt Chỉ thị 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học, các quy định về vệ sinh trường học; Công văn số 3064/SGD&ĐT-CTTT ngày 23/7/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai công tác ytees và hoạt động chữ thập đỏ trong trường học năm học 2018-2019. Đặc biệt quan tâm việc tuyên truyền và phòng chống các loại dịch bệnh. Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Kết hợp các chương trình giáo dục “Dinh dưỡng học đường”, “Vệ sinh răng miệng”, “Bảo vệ môi trường”... với các hoạt động hỗ trợ giáo dục ngoại khóa khác.
- Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức khám sức khoẻ và các chương trình chăm sóc sức khoẻ cho học sinh toàn trường trong năm học. Quan tâm giáo dục học sinh ý thức ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tai nạn thương tích cho học sinh.
- Tổ chức quán triệt tới đội ngũ, vận động CMHS tự nguyên đăng ký tham gia đề án “Sữa học đường”, đảm bảo hiệu quả cao nhất, tạo dựng môi trường uống sữa cho học sinh trong toàn trường.
4.1.3. Công tác bán trú.
- Tiếp tục thực hiện công tác bán trú học sinh trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký của cha mẹ học sinh. Tổ chức bếp ăn tại trường, chú trọng công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh thực thẩm nhằm nâng cao thể lực và giáo dục toàn diện học sinh tại trường.
- Thực hiện nghiêm túc công văn số 1594/UBND-YT ngày 21/8/2018 về đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019 theo chỉ đạo của UBND huyện Quốc Oai.
- Tổ chức bán trú cho học sinh một cách linh hoạt, đa dạng. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý bán trú, đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao thể lực và giáo dục toàn diện HS trong nhà trường.
5. Công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm định chất lượng giáo dục.
5.1. Công tác kiểm tra nội bộ.
a) Mục tiêu, chỉ tiêu.
- Thông qua công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị, giúp Ban giám hiệu nhà trường đánh giá toàn diện tình hình nhà trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học; đối chiếu với quy định của Luật giáo dục, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn… nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.
          - Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.
          - Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục.
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao; xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục.
          - Công tác dự giờ thăm lớp theo đúng quy định: Hiệu trưởng: 1,5 giờ/ tuần, hiệu phó: 2 giờ/ tuần. Giáo viên dự giờ hữu nghị 1 tiết/ tuần. 
- Kiểm tra 100% hồ sơ, sổ sách, giáo viên, nhân viên
          - Kiểm tra toàn diện lập hồ sơ lưu trữ 10 giáo viên; tự kiểm tra toàn diện đơn vị 01 lần. Xử lý nghiêm các sai phạm sau kiểm tra.  
          - Kiểm tra các chuyên đề.
- Kiểm tra các tổ trong nhà trường, bộ phận thư viện, thiết bị, y tế...
b) Giải pháp.
- Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm tra.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. Nội dung kiểm tra cần tập trung vào các nội dung:
+ Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ.
+ Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động giáo dục.
+ Việc thực hiện kế hoạch, chất lượng, nội dung và chương trình giáo dục như: Tuyển sinh, công tác phổ cập giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập; chương trình, chất lượng giảng dạy, học tập; kiểm tra đánh giá học sinh.
+ Nội dung, chương trình giáo dục toàn diện như: giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, công tác chủ nghiệm, giáo dục ngoài giờ chính khóa...
+ Việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, thu chi tài chính, dạy thêm học thêm...
- Các tổ chức trong nhà trường như: bộ phận thư viện, thiết bị, y tế
5.1.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
a) Chỉ tiêu.
 - Thực hiện chỉ đạo về đánh giá ngoài chu kỳ 2 của Phòng GD&ĐT.
b) Giải pháp.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) và gắn công tác này với xây dựng, củng cố, phát triển trường TH đạt chuẩn quốc gia.
- Tiến hành tự đánh giá và báo cáo kết quả đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn KĐCLGD tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT (Thông tư 42). Tiếp tục rà soát, đề ra giải pháp cụ thể, có kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm củng cố, phát huy kết quả đạt được.
 - Hồ sơ sổ sách, các minh chứng sau khi được đánh giá, kiểm định phải được đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả.
6. Công tác truyền thông.
          a) Mục tiêu.
          - Góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc và giáo dục học sinh ở trường tiểu học, tạo sự liên kết giữa nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. 
          - Giúp cho cha mẹ học sinh hiểu hơn về công tác của người giáo viên đối với con em của họ, từ đó họ biết thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ về tinh thần và vật chất để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
          b) Giải pháp.
          - Xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ cơ quan đài báo, kịp thời chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin cho học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội.
          - Tăng cường viết bài đưa tin, bài về hoạt động của trường nhất là các gương người tốt việc tốt trong đơn vị, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên.
          - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật tới đội ngũ CBGV,NV và học sinh nhà trường.
+ Chú trọng việc sử dụng, khai thác có hiệu quả website của trường và các phần mềm dạy học, quản lí tại trường; Thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lí chất lượng giáo dục); trang thông tin GD&ĐT của Sở GD&ĐT Hà Nội...
6. Xây dựng và quản lý môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ,an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng.
- Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần cho người học.  
- Tạo môi trường giáo dục lành mạnh không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực; Người học, cán bộ giáo viên, nhân viên phải thực sự có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa với nhau,  
- Tạo môi trường giáo dục thân thiện mà ở đó học sinh thực sự phải được đối xử công bằng, bình đẳng, nhân ái, được phát huy yếu tố dân chủ tạo điều kiện cho trẻ phát triển mọi mặt.
- Ngăn chặn mọi hành vi, biểu hiện của việc bạo lực học đường như: đánh mắng, phạt, cô lập, cố ý gây tổ hại về thế chất, tinh thần của học sinh...
V. Công tác đoàn thể.
1. Chi bộ Đảng.
a) Mục tiêu:
- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ”, bằng các hoạt động và việc làm cụ thể trong  toàn thể đảng viên.
- Sinh hoạt chi bộ 1 tháng /1 lần ( trừ trường hợp đột xuất)
- Chỉ tiêu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02  Đảng viên
- Kết nạp Đảng viên mới trong năm học: 02  Đảng viên
- Chi bộ đạt:  Trong sạch vững mạnh
b) Các giải pháp.
- Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của Nhà trường, của chi bộ và cùng với Nhà trường đề ra kế hoạch chỉ đạo công tác dạy học trong thời gian tới.
- Tích cực đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trường học, đẩy mạnh công tác dân chủ trong chi bộ, trong Nhà trường .
- Tham mưu tốt với Đảng ủy, Chính quyền địa phương trong việc xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
- Chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể năm học 2017-2018; hàng tháng tổ chức họp định kì để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đồng thời để nhà trường đề ra kế hoạch công tác dạy học trong tháng tới.
2.  Công đoàn:
a) Mục tiêu.
- Vận động 100 % đoàn viên tham gia tốt và có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, 100% GV đoàn viên đứng lớp có giờ dạy đạt yêu cầu trở lên. 100% đoàn viên đạt đoàn viên tích cực, trong đó có 30% đạt đoàn viên xuất sắc.
- Phấn đấu trong năm có từ 1-2 đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
- Thi đua: Công đoàn trườngĐề nghị  Liên đoàn lao động thành phố khen.
         b) Các giải pháp: 
- Thực hiện tốt các Chương trình hoạt động của tổ chức Công đoàn, phối kết hợp với Nhà trường xây dựng đội ngũ đoàn viên có đủ phẩm chất năng lực nghiệp vụ sư phạm, đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, cùng Nhà trường phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được phân công.
         - Kết hợp với nhà trường thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách cho đội ngũ; động viên khích lệ đoàn viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do cấp trên phát động và phát triển tốt kinh tế gia đình; khắc phục khó khăn, hòa thuận gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan tạo ra nhiều gương đoàn viên tốt toàn diện.
- Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy tính dân chủ, tính tích cực tự giác trong mỗi đoàn viên. - Chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nhằm tạo nguồn cho Chi bộ phát triển Đảng đồng thời thường xuyên có kế hoạch đóng góp cũng như thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, hiếu hỉ... Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm như: 20/10, 20/11…
c) Công tác Đoàn, Đội.
a) Chỉ tiêu.
+ Có 98 - 100% số em trong độ tuổi được kết nạp vào Đội.
+ 100% các em đội viên, nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy;
+ 100% Nhi đồng tham gia sinh hoạt Sao.
+ Có 50% đội viên xuất sắc; 50% đội viên tích cực;
+ Đăng kí thi đua liên đội: Liên đội mạnh cấp Thành phố.
+ 100% đoàn viên tham gia đăng ký thi đua trong năm học.
+ Chi đoàn Thanh niên trường được đề nghị Huyện đoàn khen.
b) Các giải pháp.
          - Đẩy mạnh các hoạt động của Đội, lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm nội dung giáo dục đội viên, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chi đoàn thanh niên, Liên đội trường có đầy đủ kế hoạch năm, tháng, tuần đúng với chủ đề, chủ điểm của năm học. Thông qua các buổi sinh hoạt đội để giáo dục các em có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
- Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, duy trì sinh hoạt Đội hàng tuần. Tuyên truyền đội viên có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây cảnh, làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường học.
- Chủ động xây dựng chương trình hoạt động ngoài giờ chính khóa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, phát động phong trào đóng góp quỹ Đội. Duy trì tốt công tác vệ sinh đầu giờ, chào cờ đầu tuần, Tham gia tốt các phong trào do hội đồng đội phát động.
- Chú trọng công tác phát triển đội viên mới, chăm lo công tác sao nhi đồng.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với xã Đoàn, các đoàn thể địa phương quan tâm chăm sóc, giáo dục học sinh. 
VI. Công tác xã hội hóa.
          a) Mục tiêu.
- Thông qua xã hội hoá giáo dục giúp cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân tại địa phương nắm và hiểu các mục tiêu, giải pháp thực hiện của đơn vị trong năm học từ đó giúp đơn vị thực hiện thuận lợi các hoạt động giáo dục.
- Góp phần huy động sự đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội cho sự phát triển của đơn vị, tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục của đơn vị phát triển nhanh hơn, có chất lượng cao hơn. 
          b) Giải pháp.
          Thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mới tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
- Ban giám hiệu cùng với các đoàn thể kết hợp thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động CMHS tham gia hỗ trợ tự nguyện các khoản đóng góp nhằm khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng như hỗ trợ việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học của nhà trường.
- Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường một số công trình giáo dục.
- Tham mưu với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
- Ban đại diện cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục học sinh chưa ngoan, nhằm nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh của phụ huynh cũng như của cộng đồng.
- Thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục trường. Ban vận động có trách nhiệm vận động các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và thông báo bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các  tổ chức  đoàn thể,  các tổ chuyên môn,  tổ  văn phòng  căn cứ  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường để cụ thể hóa cho kế hoạch cá nhân, tổ chưc phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của trường và của cấp có thẩm quyền./.

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- UBND xã;
- PGD&ĐT;     để báo cáo.
- Chi bộ trường, Hội đồng trường;
- Ban đại diện CMHS trường (để phối hợp);
- Các ĐT, Tổ CM; GV,NV (để thực hiện);
- Lưu VT.
 
Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIỆP.

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

PHÂN LƯỢNG
Kế hoạch hàng tháng

Năm học 2018 - 2019


                                               
THÁNG 9 NĂM 2018
- Tập trung chỉ đạo tốt công tác khai giảng năm học mới 2018-2019.
                   - Tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên học tập, thống nhất các nề nếp, kỷ cương, nội quy, quy chế chuyên môn trong năm học.
         - Triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông và lồng ghép giảng dạy an toàn giao thông vào tiết sinh hoạt động tập thể hàng tuần.
         - Tổ chức ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong đội ngũ CBGV nhà trường.
                   - Chỉ đạo các tổ khối, đoàn thể, các bộ phận thư viện, y tế xây dựng kế hoạch hoạt động đầu năm học.
          - Kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở của học sinh các lớp trong nhà trường, Kiện toàn tổ chức các chi đội, liên đội, đoàn thanh niên trong nhà trường,  hội phụ huynh học sinh. cung ứng kịp thời các hồ sơ phục vụ chuyên môn, sách giáo khoa, vở bài tập các loại cho học sinh.
- Dự giờ, thăm lớp kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của đội ngũ.      - Triển khai công tác y tế học đường, BHYT học sinh.
         - Xây dựng kế hoạch năm học, các quy chế và duyệt kế hoạch đúng lịch phân bổ.
- Triển khai thực hiện “Đề án sữa học đường” tới CMHS, tổng hợp học sinh đăng ký uống sữa.
- Triển khai, thực hiện việc đánh giá hàng tháng đối với CC,VC, NLĐ.
          - Tổ chức Đại hội Công đoàn, Hội nghị viên chức theo lịch đã đăng ký.
          - Hoàn thành cập nhật số liệu trên phần mềm PCGD-CMC, tự kiểm tra đánh giá kết quả công tác PCGD-XMC.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm  tháng 9 triển khai công tác tháng 10.

          THÁNG 10 NĂM 2018
          - Duy trì nghiêm túc công tác giảng dạy, học tập đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình theo quy định.
          - Triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục Nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh nhà trường.
          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
          - Dự giờ thăm lớp, kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.
          - Tổ chức Hội nghị CCVC đầu năm học (05/10/2018), tập hợp kết  quả hội nghị Viên chức, các chỉ tiêu thi đua cá nhân, tập thể nộp về PGD-ĐT.
          - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ  đội ngũ lần 1
          - Tổ chức thanh tra toàn diện 2 giáo viên
          - Tập huấn công tác đội cho học sinh
          - Tổ chức chuyên đề  môn toán (tiéng việt), chuyên đề vở sạch chữ đẹp.
          - Hoàn thiện và nộp các bảng biểu phổ cập giáo dục, tham gia kiểm tra theo lịch của huyện.
          - Xây dựng và triển khai công tác tự đánh giá năm học 2018-2019.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm  tháng 10 triển khai công tác tháng 11.

 
        THÁNG 11 NĂM 2018
          - Duy trì nề nếp giảng dạy, học tập bình thường . Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế chuyên môn.
          - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 .
          - Tổ chức tốt các hoạt động của  học sinh theo chủ điểm ngày 20 tháng11.
          - Chỉ đạo tốt việc kiểm tra định kỳ lần I.
          - Dự giờ, kiểm tra chuyên môn theo quy định, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Thẩm định, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường.
          - Tổ chức chuyên đề các môn học, tham dự  chuyên đề cấp huyện do Phòng GD&DFDt tổ chức.
          - Tổ chức Hội thi VSCĐ lần 1 năm học 2018-2019.
          - Phát động cuộc thi viết về thầy, cô giáo nhân ngày 20 tháng 11
          - Tổ chức họp Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh.
          - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11
          - Tổ chức thi văn nghệ, báo tường cho học sinh các lớp trong nhà trường .
          - Sơ kết thi đua đợt đầu năm, báo cáo kết quả giữa học kỳ I trước ngày 13/11/2018.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 11 triển khai công tác tháng 12/2018.
 
 
      THÁNG 12 NĂM 2017
          - Duy trì nề nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn                             
          - Phát động phong trào thi đua học tốt, tổ chức các hoạt động theo chủ điểm ngày quốc phòng toàn dân 22/12/2018. Tổ chức thi vẽ tranh, sưu tầm tranh ảnh về anh bộ đội cụ Hồ, nói chuyện ngoại khoá về truyền thống ngày 22 tháng12. Thăm viếng, tu sửa, thăm viếng nghĩa trang Liệt sỹ.
          - Tổng hợp qua các chuyên đề rút kinh nghiệm chung cho toàn đội ngũ. 
          - Dự giờ kiểm tra chuyên môn theo quy định, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua học tốt của các lớp .
          - Tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng và làm chuyên đề các môn học theo như cầu, tham dự chuyên đề chuyên môn cấp huyện.
          - Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
          - Kiểm kê tài sản cuối năm, kiểm ttra tài chính năm 2018. Hoàn thành quyết toán năm và lập dự toán kinh phí năm 2019 theo quy định.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 12 triển khai công tác tháng 1,2/2019.
 

         THÁNG 1 VÀ 2 NĂM 2019
          - Chỉ đạo nghiêm túc việc giảng dạy và hoàn thành chương trình học kì I. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học kì 1của học sinh toàn trường, chú trọng khâu ra đề, tổ chức coi chấm nhằm phản ánh đúng chất lượng học sinh.
          - Sơ kết học kì và báo cáo kết quả về phòng giáo dục trước ngày 10/1/2019.
          - Tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh toàn trường lần 2.
          - Triển khai giảng dạy chương trình học kỳ II theo đúng quy định.
          - Tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy học kì 2 theo đúng quy định.
          - Quán triệt đội ngũ giáo viên và toàn thể học sinh thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ tết nguyên đán.
          - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Tổ chức, tham gia kì thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện.
          - Các tổ chuyên môn xây dựng và làm chuyên đề theo yêu cầu của các tổ chuyên môn trong nhà trường.
          - Thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ tết âm lịch đúng thời gian quy định.
          - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2, và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  26-3.
          - Quán triệt và tổ chức cho cán bộ giáo viên nghỉ tết âm lịch theo quy định.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác  tháng 1,2 triển khai công tác tháng 3/2019.

          THÁNG 3 NĂM 2019
          - Duy trì nếp giảng dạy học tập bình thường. Đảm bảo dạy đúng, đủ và đúng quy trình tuần.
          - Tổ chức thao giảng chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/2019.
          - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn đội ngũ: Kiểm tra đột xuất   giáo viên.
          - Tham gia kỳ thi viết chữ đẹp cấp Huyện.
          - Dự giờ thăm lớp theo quy định.
          - Tổ chức kiểm tra định kì lần 3.
          - Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 8-3 và 26-3 giao cho công đoàn và đoàn thanh niên thực hiện theo kế hoạch năm học.
          - Làm chuyên đề các khối lớp.
          - Tham gia giao lưu học sinh giỏi cấp huyện.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 3 triển khai công tác tháng 4/2019.

 

          THÁNG 4 NĂM 2019

          - Tổ chức các hoạt động giáo dục chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4/2019.
          - Chỉ đạo các tổ, khối xây dựng chương trình ôn tập cuối năm cho học sinh.
          - Xây dựng chuyên đề ôn tập nhằm rút kinh nghiệm chung cho các lớp trong nhà trường.
          - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên trong nhà trường.
          - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Thực hiện kế hoạch thẩm định giáo viên giỏi theo lịch của Huyện.
          - Triển khai và hướng dẫn giáo viên hoàn thiện viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và duyệt SKKN.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 4 triển khai công tác tháng 5/2019.

 

          THÁNG 5 NĂM 2019

          - Tổ chức các hoạt động giáo dục kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2019.
- Duy trì giảng dạy học tập bình thường. Dạy đúng, đủ chương trình và kết thúc chương trình theo đúng quy định.
          - Tổ chức kiểm tra kết hợp bàn giao chất lượng học sinh theo đúng lịch quy định .
          - Họp phụ huynh học sinh toàn trường lần 3 thông báo kết quả học tập cuối năm học.
          - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên lần 3, dự giờ thăm lớp theo quy định
          - Hướng dẫn tổng kết lớp, tổ chức đánh giá xếp loại học sinh, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn, hồ sơ đánh giá, xét công nhận hoàn thành CTTH sau khi  kết thúc năm học.
          - Duyệt thi đua, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hoàn thiện hồ sơ nộp đúng thời gian quy định.
          - Tổ chức đánh giá theo chuẩn HT, HP, GV,NV; công tác bồi dưỡng thường xuyên, nộp đúng thời gian quy định.
          - Chỉ đạo đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết học sinh và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 5 triển khai công tác tháng 6,7.
          - Tổng kết năm học, nộp báo cáo tổng kết trước ngày 31/5/2019. 
 

          THÁNG 6-7 NĂM 2019

          - Bàn giao học sinh về cơ sở trong thời gian nghỉ hè.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2019.
          - Kiểm tra CSVC, TTB có kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019.
          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo đúng các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
          - Tổ chức hoạt động hè 2019.
          - Tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn hè 2019 do các cấp quản lý tổ chức.
          - Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019-2020.


 


UBND HUYỆN QUỐC OAI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
 
 
   

      Số:      /KH-THNL                            Ngọc Liệp, ngày      tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018  
Trường tiểu học Ngọc Liệp
 
 


A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số: 4766/QĐ-UBND, ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 2923/SGD&ĐT-GDPT ngày 31/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018;
          Căn cứ hướng dẫn số 289/PGD&ĐT-TH ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2017-2018;
Trường Tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
Phần II
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi, khó khăn:
a) Thuận lợi.
+ Số lớp 24, số học sinh toàn trường 795; số học sinh học 2 buổi/ngày 100%.
+ Tổng số CBGV,NV: 43 đồng chí trong đó, biên chế: 40, hợp đồng 3 (nhân viên hợp đồng theo NĐ 68); Trình độ đại học 13, cao đẳng 21, trung học 9; đạt chuẩn: 41/41 =100%, trên chuẩn 32/41=78%.
 + Cơ sở vật chất:  Có đủ  phòng học, trang thiết bị  phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu dạy và học, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Trường đã được công nhận đạt mức chất lượng cấp độ 3; đạt chuẩn quốc gia lần 2 năm 2016.
+ Tr­ường thư­ờng xuyên nhận đ­ược sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT huyện và Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Quốc Oai.
b) Khó khăn.
          - Đội ngũ giáo viên thường xuyên biến động, thiếu theo định biên được giao, trường phải hợp đồng ngắn hạn 03 giáo viên.
- Trình độ CMNV của đội ngũ GV chưa đồng đều.
- Điều kiện kinh tế của một số phụ huynh học sinh trong địa phương còn  khó khăn nên việc quan tâm đến học tập của con em còn hạn chế.
2. Thành tích của trường trong năm học 2017-2018.
a) Giáo viên:
- Giáo viên giỏi cấp trường:   ; Cấp huyện:    ; cấp thành phố:  ; 02 đồng chí được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và giấy khen.
- Học sinh: 01 học sinh đạt danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô.
- Tập thể:
+ Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.
+ Công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.
+ Liên đội trường được Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội tặng Bằng Khen.

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
 
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          I/ Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
          1. Mục tiêu, chỉ tiêu.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Ngành Giáo dục phát động trong năm học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu đơn vị đề ra trong năm học 2015-2016.
          - 100% CBGV,NV nhà trường tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua do ngành GD&ĐT phát động.
          2. Các giải pháp thực hiện    
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không tổ chức dạy thêm học thêm.
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi; không giao chỉ tiêu học
sinh tham gia các cuộc thi khác đối với các lớp.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc công tác thu chi đầu năm học và không thu các khoản thu không đúng quy định.
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành giáo dục.
- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; nhà vệ sinh học sinh và giáo viên luôn sạch sẽ.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường; tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy có hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”.
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ; Thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt  tập thể cho học sinh.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Trong đó, dành thời gian tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng và cảm xúc cho học sinh.
- Tổ chức 1 -> 2 "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới ở tiểu học và vui thích khi được đi học.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong năm học. Kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tới các thành viên trong ban chỉ đạo.
          - Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung các cuộc vận động tới toàn thể đội ngũ  CBGV, NV  và  các em học sinh  nhà trường,  là  tiêu chí để  đánh giá tập thể,
cá nhân vào cuối năm học.
          - Tổ chức cho Đội ngũ CBGV,NV và học sinh ký cam kết thực hiện các cuộc vận động. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
          - Chú trọng công tác sơ tổng kết đánh giá phong trào thi đua. Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện.
II. Thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng giáo dục.
1. Mục tiêu, chỉ tiêu.
1.1. Mục tiêu
- Thực hiện tốt việc huy động học sinh ra lớp. duy trì sĩ số học sinh trong năm học.
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục các môn văn hóa, đưa tỷ lệ học sinh xếp loại hoàn thành tốt các môn học tăng cao, giảm tỷ lệ học yếu kém.
- Quan tâm đến đối tượng học sinh năng khiếu, học sinh yếu để đảm bảo chỉ tiêu chất lượng đề ra, phấn đấu 100% học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
- Nâng dần hiệu quả đào tạo theo từng năm học..
- Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
- Phát huy có hiệu quả danh hiệu trường chuẩn quốc gia đã đạt được.
- Phối hợp có hiệu quả giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh.
          1.2. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục học sinh.
          a) Đối với các môn học.
Môn Khối I Khối II Khối III Khối IV Khối V
HTT
 
HT CHT HTT HT CHT HTT HT CHT HTT HT CHT HTT HT CHT
Toán 35% 65%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
T Việt 30% 70%   40% 60%   35% 65%   35% 65%   35% 65%  
Lịchsử 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
Địa lý 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
K học 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
T Anh 40% 75%   40% 75%   35% 65%   35% 65%   35% 65%  
Tinhọc 40% 75%   40% 75%   35% 65%   35% 65%   35% 65%  
Đ đức 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
 nhạc 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
Mthuật 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
TC(KT) 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
Thểdục 45% 55%   45% 55%   40% 60%   40% 60%   40% 60%  
          b) Về năng lực.
Môn Khối I (tỷ lệ%) Khối II (tỷ lệ%) Khối III (tỷlệ%) Khối IV (tỷlệ%) Khối V (tỷ lệ%)
 Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG  Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG
1 40% 59% 0,5% 40% 59% 0,5% 35% 64% 0,5% 35% 64% 0,5% 35% 64% 0,5%
2 35% 64% 0,5% 35% 64% 0,5% 30% 69% 0,5% 30% 69% 0,5% 30% 69% 0,5%
3 30% 69% 0,5% 30% 69% 0,5% 30% 69% 0,5% 30% 69% 0,5% 30% 69% 0,5%
1. Ghi chú
1. Năng lực tự phục vụ, tự quản
2. Năng lực hợp tác
3 Năng lực tự học và giải quyết vấn đề
          c) Về phẩm chất
Môn Khối I (tỷ lệ%) Khối II (tỷ lệ%) Khối III (tỷlệ%) Khối IV (tỷ lệ%) Khối V (tỷ lệ%)
 Tốt Đạt CCG  Tốt Đạt CCG  Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG
1 50% 50%   50% 50%   45% 55%   45% 55%   45% 55%  
2 55% 45%   55% 45%   50% 50%   50% 50%   50% 50%  
3 60% 40%   60% 40%   55% 45%   55% 45%   55% 45%  
4 60% 40%   60% 40%   55% 45%   55% 45%   55% 45%  
          d) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 99,5 đến 100%; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.
Ghi chú
1. Chăm học chăm làm
2. Tự tin, trách nhiệm
3 Trung thực, kỷ luật
4. Đoàn kết, yêu thương
2. Biện pháp thực hiện.
2.1. Thực hiện Kế hoạch giáo dục, chương trình giáo dục, sách, thiết bị dạy học.
a) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học.
          - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học theo Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội đối với cấp tiểu học, cụ thể:
          + Ngày  bắt đầu  học kỳ I:  6/9/2017;  ngày  kết thúc  kỳ I:  05/01/2018; ngày
nghỉ học kỳ I: 08/01/2017.
          + Ngày bắt đầu kỳ II: 09/01/2018; ngày kết thúc kỳ II: 18/5/2018; ngày kết thúc năm học: 25/5/2018.
b) Về thực hiện chương trình.
          - Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 5/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGD&ĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy môn Thủ công, Kỹ thuật ở tiểu học; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá các môn học ở tiểu học. Thực hiện công văn số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01/09/2011 về việc điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Việc điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục cần được thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá các môn Đạo đức,Thủ công, Mỹ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực gọn nhẹ.
          - Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục kỹ năng sống; bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích… trong các môn học, song cần đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả và tránh gây áp lực cho học sinh. Tăng cường giáo dục lịch sử, địa lý địa phương giúp học sinh thêm hiểu biết và giáo dục tình cảm yêu quê hương.
          - Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ môn trong trường và tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm các trường tiểu học, nhằm nâng cao năng lực trong chỉ đạo cho chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh, tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục.
- Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện dạy 3 tiết/tuần từ lớp 3,4,5. Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá trong quá trình dạy và học tiếng Anh. Đánh giá học sinh lớp 5 học chương trình mới (10 năm) theo Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 về Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học). Tập trung vào đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ cần linh hoạt, sử dụng các nguồn tài liệu cung cấp các dạng bài để lựa chọn làm bài kiểm tra. Kiểm tra đủ 4 kỹ năng, trong đó Lớp 3 chủ yếu Nghe - Nói; Lớp 4 cân đối dần, nâng cao hơn tỷ lệ Đọc - Viết; Lớp 5 đủ 4 kỹ năng cân bằng nhau (25%). Thông qua xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để bố trí đủ cho học sinh lớp 3, 4, 5 học 4 tiết/tuần. Phối hợp với Công ty Vichtoria trong tổ chức cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh. Về tài liệu dạy học: tiếp tục thực hiện công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học; Chương trình và tài liệu đưa vào sử dụng trong nhà trường phải qua thẩm định và được sự cho phép của Ngành Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp tục  thực hiện  tổ chức  dạy học  môn  Tin học theo Chương trình giáo
dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch 3842/KH-GD&ĐT ngày 23/3/2009 về giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh. Coi trọng nội dung giờ sinh hoạt tập thể, tiết chào cờ và sinh hoạt truyền thống; đổi mới phương pháp dạy-học môn Đạo đức, thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức vào các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả; triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh thủ đô. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Thực hiện Quy định chào cờ, hát quốc ca sáng thứ hai hàng tuần.
c) Về sách giáo khoa, tài liệu và vở học sinh.
- Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.
- Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
 - Cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo, bổ trợ ở các lớp để đảm bảo học sinh học tập thiết thực, hiệu quả.
d) Trang thiết bị dạy học.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo.
- Từng bước mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.
- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học. Khuyến khích giáo viên sử dụng các phần mềm dạy học, thiết bị điện tử phục vụ việc dạy và học. Thực hiện sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học 3 thời điểm theo quy định đảm bảo chính xác, kịp thời.
- Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc;  thiết bị giảng dạy ngoại ngữ được cấp phát và trang thiết bị phục vụ các hoạt
động giáo dục khác.
- Sử dụng có hiệu quả các phòng chức năng hiện có, nâng cao hoạt động của thư viện trường. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, sách cho các phòng chức năng và thư viện trường.
 - Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH; đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm trong các giờ lên lớp hàng ngày (theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tuyệt đối tránh tình trạng TBDH, đồ dùng tới lớp mà không được sử dụng.
          e) Đối với dạy học 2 buổi/ngày.
          - Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% số lớp trong nhà trường. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo công văn số 8750/SGD&ĐT-TH ngày 03/9/2009 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Đảm bảo các yêu cầu:
+ Thời lượng giảng dạy không quá 7 tiết giáo dục văn hóa/ngày, một tuần không quá 35 tiết.
+ Đảm bảo thời lượng tối thiểu có 1 tiết/ngày học sinh được tự học có sự hướng dẫn; các tiết tự học có hướng dẫn và các tiết tăng cường bổ trợ được xếp vào các giờ học buổi chiều trong tuần.
+ Trong giảng dạy mỗi giáo viên cần chú trọng hướng dẫn HS tự học và tạo mọi điều kiện để HS hoàn thành bài học ngay tại lớp, tuyệt đối không giao bài tập về nhà và tổ chức dạy thêm cho HS dưới bất cứ hình thức nào (kể cả ngày nghỉ).
g) Dạy học đối với học sinh khuyết tật.
          - Huy động tối đa trẻ khuyết tật, dạy học hòa nhập đối với các đối tượng học sinh khuyết tật.
- Thực hiện nghiêm qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  
          - Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đánh giá theo Thông tư 39/2009/TTBGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GD&ĐT về Qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
2.2. Đổi mới công tác dạy học.
a) Về công tác quản lý chỉ đạo.
          - Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; và kế hoạch số 111/KH-UB ngày 19/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí ngành giáo dục Thủ đô giai đoạn 2011-2016 .
- Tham mưu với Phòng Giáo dục, UBND huyện để đảm bảo đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Coi trọng công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên trường về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học nói riêng.
- Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy-học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở các khối lớp. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học; nâng cao trình độ tin học cho giáo viên. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. Thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đảm bảo chất lượng.
- Thực hiện  tốt  quy chế  dân chủ,  tăng cường  kỷ luật  kỷ cương trong hoạt
động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá Viên chức, đánh giá Chuẩn giáo viên, đảm bảo công bằng, khách quan và công khai trong đánh giá.
b) Về dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.
          - Tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Giao cho giáo viên chủ động thực hiện mô hình dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng học sinh trong cùng một lớp đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.
          - Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy-học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, vận dụng linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của học sinh. Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ động thực hiện phân phối chương trình môn học theo từng tuần. Mỗi giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát yêu cầu cơ bản của chương trình. Kết hợp hài hoà các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học sao cho giờ học trên lớp nhẹ nhàng và có hiệu quả cao, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc; coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Đối với lớp 4, lớp 5 giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để giáo viên tham khảo, học sinh luyện tập và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.
- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện. Tạo điều kiện và giao quyền cho giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp. Giáo viên được chủ động lập kế hoạch dạy học, bố trí thời gian hợp lý để hướng dẫn học sinh học tập; lập kế hoạch kiểm tra, dự giờ, chuyên đề…
- Tiếp tục  triển khai  dạy học  Mĩ thuật theo phương pháp mới theo Công văn
số 2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở TH và THCS. Tạo điều kiện cho Giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế.
Chủ động theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật kịp thời đối với giáo viên khi gặp khó khăn; tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, để giáo viên được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
c) Về kiểm tra đánh giá đối với học sinh
          - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét đó là: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét; quy định hồ sơ hợp lý, khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên tập trung vào hoạt động chuyên môn. Tiếp tục đổi mới nhận thức đánh giá bằng nhận xét phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh nhận xét, đánh giá “hành vi đạo đức” của trẻ quá nặng nề, không phù hợp tâm lý trẻ.
- Kiểm tra, đánh giá học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, việc kiểm tra, đánh giá phải góp phần làm giảm sự học tập quá tải ở học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ hằng ngày của từng học sinh, giúp học sinh cảm thấy tự tin và vui thích với các hoạt động học tập. Tăng cường đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó chú trọng nhận xét cụ thể của giáo viên về những nội dung học sinh đã thực hiện được và những nội dung chưa thực hiện được để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời.  
          - Quản lý tốt việc kiểm tra định kỳ để có kế hoạch giúp đỡ học sinh còn hạn chế  vươn lên trong học tập. Ở từng môn học, từng lớp học, không vì thành tích mà vi phạm nguyên tắc chính xác, khách quan trong đánh giá, xếp loại học sinh.
          - Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đánh giá theo Thông tư 39/2009/TTBGD&ĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GD&ĐT về Qui định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
          - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 và thông tư 22/2016 sửa đổi và bổ sung một số điều của thông tư 30/2016 nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh, đặc biệt tập trung vào nội dung biên soạn các mức câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra định kỳ đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh và tập trung vào nội dung đánh giá thường xuyên.
          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ đánh giá học sinh, giúp giáo viên dành nhiều thời gian quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
          - Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia sân chơi, các cuộc thi khác; bàn giao chất lượng học sinh học sinh lớp 5 lên lớp 6 với trường THCS Ngọc Liệp, bàn giao lớp dưới lên lớp trên trong nhà trường;   tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị  số 1325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1.
          2.3. Các hoạt động giáo dục khác.
          - Thực hiện tốt Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong trường học. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền Luật bảo hiểm ytế năm 2008, Luật BHYT sử đổi, bổ sung năm 2014, vận động tối đa học sinh tham gia bảo hiểm ytế. Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức khám sức khoẻ và các chương trình chăm sóc sức khoẻ cho học sinh toàn trường trong năm học. Quan tâm giáo dục học sinh ý thức ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, giữ gìn vệ sinh cá nhân, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, tai nạn thương tích cho học sinh.
- Tổ chức tốt các hoạt động Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong, xây dựng  và  tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại
đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học.
- Tổ chức  hoạt động  giáo dục thể chất, giáo dục y tế học đường thông qua các buổi ngoại  khoá dưới cờ tuyên truyền  phòng chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm, tay-chân-miệng, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, lao, sốt rét, sốt xuất huyết, giun sán, ...) và các dịch bệnh mới xuất hiện.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm để tiếp cận với chương trình sách giáo khoa mới; tập trung vào rèn kỹ năng sống; kỹ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thông ở địa phương như đan lát...
- Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Hát và sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi” theo công văn số 4624/SGDĐT-GDTH ngày 03/4/2015
- Tiếp tục thực hiện việc chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức cho học sinh các lớp trực nhật hàng ngày.
          - Quan tâm chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc thi thể dục thể thao, thi năng khiếu nghệ thuật… do các cấp tổ chức.
III. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
1. Quy mô trường lớp.
          - Tổng số học sinh toàn trường 795  em.
          - Tổng số lớp:  24  lớp, bình quân 33 học sinh/lớp. Chia ra:
 
Khối I II III IV V
Số lớp 5 5 5 4 5
Số học sinh 173 149 165 138 170
2. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDTH.
- Thực hiện  tốt  nhiệm vụ phổ cập  giáo dục,  hệ thống hồ sơ sổ sách đầy đủ
theo quy định.
          - Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
          - Tổ chức  tốt ngày  toàn dân  đưa trẻ  đến trường. Huy động 100% trẻ 6 tuổi
vào học lớp 1.
          - Vận động tối đa và tạo mọi cơ hội để các em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi ra lớp. Bảo đảm thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học; tạo mọi điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành chương trình tiểu học.
          - Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về PCGDTHĐĐT. Triển khai phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra theo chuẩn PCGDTH mức độ 3 để đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế, thực chất kết quả công tác PCGDTH; triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lí PCGD, XMC đồng bộ hiệu quả.
3. Xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia.
- Sử dụng có hiệu quả CSVC hiện có. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp tăng cường đầu tư CSVC phục vụ công tác dạy-học trong nhà trường, xây nhà tập đa năng... trong các năm học tới đây.
- Tiếp tục tổ chức rà soát, bổ sung theo các tiêu chuẩn mức chất lượng tối thiểu, trường chuẩn quốc gia đã đạt theo văn bản quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt trường chuẩn quốc gia đã đạt được.
          - Tiếp tục tham mưu với các cấp quản lý tăng cường CSVC cho nhà trường, xây dựng bổ sung phòng học mới, phòng chức năng, xóa phòng học cấp 4, tiến tới xóa điểm trường lẻ trong các năm hocj 2018-2019. Mua mới, thay thế bàn ghế học sinh theo quy định của Thông tư 26/TTLT-BGD&ĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học.
          - Đầu tư bổ sung và thay thế trang thiết bị phòng thư viện, giữ vững danh hiệu Thư viện đã đạt được.
IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
          1. Mục tiêu, chỉ tiêu.
          1.1. Mục tiêu.
- Tăng cường công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; quản lí, đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo 100% đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong đơn vị có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn hóa, đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của nhà trường.
- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ công tác giáo dục đào tạo của đơn vị trường theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”. Xây dựng giáo dục đào tạo của đơn vị trường phát triển cân đối về cơ cấu và quy mô, đa dạng về hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trường có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, có đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, có ý chí vươn lên, khả năng tiếp cận nhanh được các phương pháp dạy học mới, hiện đại và có tinh thần mạnh dạn áp dụng các phương pháp hiệu quả.  
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của trường phù hợp với thực tế và theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc đánh giá theo chuẩn, các chế độ, chính sách đối với CBVG,NV.
1.2. Chỉ tiêu.
          - CBGV,NV tham gia bồi dưỡng thường xuyên và được đánh giá xếp loại Tốt.
          - Tỷ lệ cán bộ quản lý được đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng đạt loại Xuất sắc 2/2 = 100%.
          - Tỷ lệ giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp:
          + Xếp loại xuất sắc: 20 – 25%.
          + Xếp loại Khá: 75 – 80%.
          - Tỷ lệ CBGV đánh giá CCVC cuối năm: Tốt 20-25%; khá75-80%.
          2. Giải pháp.
- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; và kế hoạch số 111/KH-UB ngày 19/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí ngành giáo dục Thủ đô giai đoạn 2011-2016 .
- Tham mưu với Phòng Giáo dục, UBND huyện để đảm bảo đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Coi trọng công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên trường về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học nói riêng.
- Tăng cường tổ chức các chuyên đề về dạy-học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở các khối lớp. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học; nâng cao trình độ tin học cho giáo viên. Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. Thực hiện đúng qui định về việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, đảm bảo chất lượng.
- Chỉ đạo có hiệu quả công tác sinh hoạt chuyên môn theo tổ chuyên môn, theo  cụm trường, coi trọng tính đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên
môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.
- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy trường lớp; cán bộ quản lý gương mẫu trong chấp hành làm gương trong việc thực hiện cho CBGV,NV noi theo.
- Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, từ cá nhân đến tổ khối doàn thể. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của nhà trường và các cá nhân của trường. Gắn trách nhiệm giáo viên với chất lượng giáo dục học sinh của lớp được giao và là tiêu chí trong đánh giá xếp loại đội ngũ.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá Viên chức, đánh giá Chuẩn giáo viên, đảm bảo công bằng, khách quan và công khai trong đánh giá.
V. Một số công tác khác.
1. Tổ chức và tham gia các hội thi, cuộc thi, giao lưu.
a) Mục tiêu:
- Hội thi giáo viên dạy giỏi: Tham đầy đủ các môn dạy, quy chế tổ chức do hội thi quy định
- Liên hoan tiếng hát dân ca: Tham gia đầy đủ, thực hiện đúng quy chế hội thi.
- Tổ chức hội thi giao lưu “An toàn giao thông”; giao lưu Tiếng Anh: Tham gia đầy đủ, thực hiện đúng quy chế hội thi.
b) Chỉ tiêu  (đạt giải các hội thi, giao lưu)
Cuộc thi Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Giao lưu ATGT 50% 50% 50% 50% 50%
Giao lưu T anh 50% 50% 50% 50% 50%%
c) Giải pháp.
- Làm tốt công tác tuyên truyền để CBGV,NV và học sinh trong nhà trường nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc tham gia các hội thi, cuộc thi, giao lưu… trong năm học.  
- Tạo điều kiện cho đội ngũ CBGV,NV và học sinh được trực tiếp tham gia vào các hội thi, cũng như đề xuất những giải pháp tổ chức nhằm đạt được hiệu quả khi tham gia.
- Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần xây dựng kế hoạch tham gia các hội thi, cuộc thi…, bám sát mục tiêu đề ra trong kế hoạch để phân công cá nhân, đoàn thể đảm nhiệm và phụ trách; nguồn kinh phí phục vụ các nội dung tham gia.
 - Thường xuyên  kiểm tra,  theo dõi,  tổng hợp kết quả tham gia của trường,
đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi lần hoạt động, điều chỉnh kịp thời các tồn tại, tránh để việc tổ chức mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.
 - Có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân CBGV,NV, học sinh có thành tích xuất sắc trong việc tham gia các hội thi.
3. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục
a) Mục tiêu, chỉ tiêu.
- Thông qua công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị giúp Ban giám hiệu nhà trường đánh giá toàn diện tình hình nhà trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học; đối chiếu với quy định của Luật giáo dục, các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn… nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.
          - Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.
          - Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục.
          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn cao; xây dựng nhà trường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục.
          - Công tác dự giờ thăm lớp theo đúng quy định: Hiệu trưởng : 1,5 giờ/ tuần, hiệu phó: 2 giờ/ tuần . Giáo viên dự giờ hữu nghị 1 tiết/ tuần.  
          -  Kiểm tra định kỳ mỗi giáo viên ít nhất 3 lần/năm. Chú trọng khâu kiểm tra, dự giờ đột xuất. Kiểm tra toàn diện lập hồ sơ lưu trữ 10 giáo viên; tự kiểm tra toàn diện đơn vị 01 lần. Xử lý nghiêm các sai phạm sau kiểm tra.        
b) Giải pháp.
- Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm tra.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ. Nội dung kiểm tra cần tập trung vào các nội dung:
+ Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ.
+ Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động giáo dục.
+ Việc thực hiện kế hoạch, chất lượng, nội dung và chương trình giáo dục như: Tuyển sinh, công tác phổ cập giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập; chương trình, chất lượng giảng dạy, học tập; kiểm tra đánh giá học sinh
+ Nội dung, chương trình giáo dục toàn diện như: giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, công tác chủ nghiệm, giáo dục ngoài giờ chính khóa...
+ Việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, thu chi tài chính, dạy thêm học thêm...
+ Công tác quản lý của hiệu trưởng như: việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, quản lý sử dụng đội ngũ, các quy định về đánh giá, xếp loại giáo viên; việc thực hiện chế độ chính sách, thực hiện quy chế dân chủ, công tác quản lý tài chính, tài sản; công tác tham mưu, tham gia phối hợp...
          - Xử lý nghiêm các sai phạm sau kiểm tra.
4. Công tác tài chính, cơ sở vật chất.
          a) Mục tiêu.
          Bám sát dự toán được giao đảm bảo chi tiêu đúng mục đích, đúng luật ngân sách. Ngoài nguồn ngân sách hiện có, tăng cường công tác xã hội hóa để huy động các nguồn quỹ hợp pháp khác để phục vụ dạy và học.
          b) Giải pháp.
- Làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản hướng dẫn công tác thu, chi để đảm bảo thực hiện theo đúng chế độ tài chính, kế toán hin hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Tr­ường tới CBGV,NV.  
          - Quản lý chặt các khon thu, chi đã đưc thng nht, được Phòng GD&ĐT phê duyệt. Các khoản thu phi đưc thể hin trên hthng ssách kế toán theo quy đnh ca pháp lut; đảm bảo thu đúng, chi đúng. Nghiêm cấm giáo viên tự đặt ra các khoản thu, chi. Các khon chi đều thc hin theo Quy chế chi tiêu ni bộ ca trưng, theo chế độ hin hành ca Nhà nưc.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thu chi  theo kế hoạch.
- Đm bo công khai, dân chủ theo quy đnh ca pháp lut.
          5. Công tác xã hội hóa giáo dục    
          a) Mục tiêu.
- Thông qua xã hội hoá giáo dục giúp cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân tại địa phương nắm và hiểu các mục tiêu, giải pháp thực hiện của đơn vị trong năm học từ đó giúp đơn vị thực hiện thuận lợi các hoạt động giáo dục.
- Góp phần huy động sự đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội cho sự phát triển của đơn vị, tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục của đơn vị phát triển nhanh hơn, có chất lượng cao hơn.  
          b) Giải pháp.
- Ban giám hiệu cùng với các đoàn thể kết hợp thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động CMHS tham gia hỗ trợ tự nguyện các khoản đóng góp nhằm khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng như hỗ trợ việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học của nhà trường.
- Vận động các mạnh thường quân và các phụ huynh có điều kiện hỗ trợ cho nhà trường một số công trình giáo dục.
- Tham mưu với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
- Ban đại diện cùng với nhà trường phổ biến các chủ trương, chính sách về giáo dục, về công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục học sinh chưa ngoan, nhằm nâng cao trách nhiệm việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh của phụ huynh cũng như của cộng đồng.
- Thành lập Ban vận động xã hội hoá giáo dục trường. Ban vận động có trách nhiệm vận động các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh đóng góp hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và thông báo bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh.
          6. Công tác tổ chức bán trú
          a) Mục tiêu.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày.
- Đảm bảo công tác hoạt động bán trú luôn đạt chất lượng tốt nhất, giúp cha mẹ học sinh yên tâm công tác, giảm thiểu việc đưa đón học sinh trong giờ nghỉ trưa.
          b) Giải pháp.
- Tiếp tục tổ chức bán trú học sinh trên cơ sở tự nguyện có đăng ký của cha mẹ học sinh. Huy động các nguồn vốn đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác bán trú.
- Chú trọng đổi mới công tác bán trú học sinh một cách linh hoạt, đa dạng, hướng dẫn để học sinh biết cách tự phục vụ và các kỹ năng sống một cách khoa học, phù hợp với khả năng của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về hồ sơ bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý chặt chẽ công tác thu-chi theo quy định hiện hành. Đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm.
- Đưa công tác an toàn trường học, phòng dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vào nề nếp.
7. Công tác thi đua khen thưởng.
          a) Mục tiêu, chỉ tiêu..
- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua "Dạy tốt – Học tốt", năng động, lao động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường.
- Chỉ tiêu công tác thi đua năm học 2017-2018.
+ Tỷ lệ lao động  tiên tiến  đạt tỷ lệ 90%  trên tổng số  cán bộ giáo viên nhân
viên nhà trường.    
+ Giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đề nghị tặng cờ thi đua của UBND Thành phố.
+ Giữ vững danh hiệu  “Đơn vị văn hoá”,  “Trường học thân thiện,  học sinh
tích cực” đã đạt được.
+ Phấn đấu để có từ 4-6 giáo viên được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
          + Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh cấp huyện. Liên đoàn lao động Thành phố tặng Bằng khen.
          + Liên đội: đề nghị danh hiệu Liên đội mạnh cấp Thành phố; Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.
          b) Giải pháp.
- Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường, xây dựng kế hoạch, Quy chế khen thưởng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Triển khai kế hoạch, quy chế khen thưởng trong đơn vị và các văn bản về công tác thi đua khen thưởng tới CBGV,NV.
- Coi trọng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.
- Chú trọng khâu sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.
8. Công tác tuyên truyền về giáo dục tiểu học.
          a) Mục tiêu.
          - Góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc và giáo dục học sinh ở trường tiểu học, tạo sự liên kết giữa nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. 
          - Giúp cho cha mẹ học sinh hiểu hơn về công tác của người giáo viên đối với con em của họ, từ đó họ biết thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ về tinh thần và vật chất để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
          b) Giải pháp.
          - Xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ cơ quan đài báo, kịp thời chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin cho học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội.
          - Tăng cường viết bài đưa tin, bài về hoạt động của trường nhất là các gương người tốt việc tốt trong đơn vị, khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên.
          - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật tới đội ngũ CBGV,NV và học sinh nhà trường.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các  tổ chức  đoàn thể,  các tổ chuyên môn,  tổ  văn phòng  căn cứ  kế hoạch
thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường để cụ thể hóa cho kế hoạch cá nhân, tổ chưc phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của trường và của cấp có thẩm quyền.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 
Nơi nhận:
- UBND xã;
- PGD&ĐT;     để báo cáo.
- Chi bộ trường, Hội đồng trường;
- Ban đại diện CMHS trường (để phối hợp);
- Các ĐT, Tổ CM; GV,NV (để thực hiện);
- Lưu VT,Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIỆP.

.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................PHÂN LƯỢNG
Kế hoạch chỉ đạo hành tháng

Năm học 2017 - 2018


                                               
THÁNG 9 NĂM 2017
- Tập trung chỉ đạo tốt công tác khai giảng năm học mới 2017-2018.
- Báo cáo tình hình sau khai giảng đúng thời hạn.
                   - Tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên học tập, thống nhất các nề nếp, kỷ cương, nội quy, quy chế chuyên môn trong năm học.
         - Triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông và lồng ghép giảng dạy an toàn giao thông trong các tiết sinh hoạt cuối tuần.
         - Tổ chức ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong đội ngũ CBGV nhà trường.
                   - Chỉ đạo các tổ khối, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động và kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh đầu năm học.
                   -  Nắm chắc sĩ số sau khai giảng. Triển khai học tập các văn bản chỉ thị, nội quy, quy chế chuyên môn
          - Kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở của học sinh các lớp trong nhà trường, Kiện toàn tổ chức các chi đội, liên đội, đoàn thanh niên trong nhà trường,  hội phụ huynh học sinh. cung ứng kịp thời các hồ sơ phục vụ chuyên môn, sách giáo khoa, vở bài tập các loại cho học sinh.
- Dự giờ, thăm lớp kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của đội ngũ.      - Ký kết các loại hình bảo hiểm.
         - Xây dựng kế hoạch năm học và duyệt kế hoạch đúng lịch phân bổ.
          - Tổ chức Đại hội Công đoàn, Hội nghị viên chức theo lịch đã đăng ký.
          - Hoàn thành cập nhật số liệu trên phần mềm PCGD-CMC, tự kiểm tra đánh giá kết quả công tác PCGD-XMC.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm  tháng 9 triển khai công tác tháng 10.


          THÁNG 10 NĂM 2017
          - Duy trì nghiêm túc công tác giảng dạy, học tập đảm bảo dạy đúng, đủ chương trình theo quy định.
          - Triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục Nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh nhà trường.
          - Dự giờ thăm lớp, kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.
          - Tập hợp kết đại hội Công đoàn, Hội nghị Viên chức, các chỉ tiêu thi đua cá nhân, tập thể nộp về PGD-ĐT.
          - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ  đội ngũ lần 1
          - Tổ chức thanh tra toàn diện 2 giáo viên
          - Tập huấn công tác đội cho học sinh
          - Tổ chức chuyên đề  môn toán (tiéng việt), chuyên đề vở sạch chữ đẹp.
          - Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
          - Lập tờ trình xin cấp phép bồi dưỡng học sinh giỏi theo nhu cầu của cha, mẹ học sinh.
          - Hoàn thiện và nộp các bảng biểu phổ cập giáo dục, tham gia kiểm tra theo lịch của huyện.
          - Xây dựng và triển khai công tác tự đánh giá năm học 2017-2018.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm  tháng 10 triển khai công tác tháng 11.

 
        THÁNG 11 NĂM 2017
          - Duy trì nề nếp giảng dạy, học tập bình thường . Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế chuyên môn.
          - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 .
          - Tổ chức tốt các hoạt động của  học sinh theo chủ điểm ngày 20 tháng11 như: Ra báo tường, thi văn nghệ.
          - Chỉ đạo tốt việc kiểm tra định kỳ lần I.
          - Dự giờ, kiểm tra chuyên môn theo quy định, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Thẩm định, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường.
          - Tổ chức chuyên đề các môn học.
          - Tổ chức Hội thi VSCĐ lần 1 năm học 2017-2018.
          - Phát động cuộc thi viết về thầy, cô giáo nhân ngày 20 tháng 11
          - Tổ chức họp ban chấp hành hội cha mẹ học sinh báo cáo công tác chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11.
          - Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11
          - Tổ chức thi văn nghệ, báo tường cho học sinh các lớp trong nhà trường .
          - Sơ kết thi đua đợt đầu năm.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 11 triển khai công tác tháng 12.
 
 
      THÁNG 12 NĂM 2017
          - Duy trì nề nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn                             
          - Phát động phong trào thi đua học tốt, tổ chức các hoạt động theo chủ điểm ngày quốc phòng toàn dân 22 tháng 12. Tổ chức thi vẽ tranh, sưu tầm tranh ảnh về anh bộ đội cụ Hồ, nói chuyện ngoại khoá về truyền thống ngày 22 tháng12. Thăm viếng, tu sửa, thăm viếng nghĩa trang Liệt sỹ.
          - Tổng hợp qua các chuyên đề rút kinh nghiệm chung cho toàn đội ngũ. 
          - Dự giờ kiểm tra chuyên môn theo quy định, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua học tốt của các lớp .
          - Tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng và làm chuyên đề các môn học theo như cầu.
          - Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
          - Kiểm tra tài chính năm 2006. Hoàn thành quyết toán năm và lập dự toán kinh phí năm 2007 theo quy định.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 12 triển khai công tác tháng 1,2/2018.
 

         THÁNG 1 VÀ 2 NĂM 2018
          - Chỉ đạo nghiêm túc việc giảng dạy và hoàn thành chương trình học kì I. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học kì 1của học sinh toàn trường, chú trọng khâu ra đề, tổ chức coi chấm nhằm phản ánh đúng chất lượng học sinh.
          - Sơ kết học kì và báo cáo kết quả về phòng giáo dục đúng thời gian quy định.
          - Tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh toàn trường lần 2.
          - Triển khai giảng dạy chương trình học kỳ II theo đúng quy định.
          - Tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy học kì 2 theo đúng quy định.
          - Quán triệt đội ngũ giáo viên và toàn thể học sinh thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ tết nguyên đán.
          - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Tổ chức, tham gia kì thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện.
          - Các tổ chuyên môn xây dựng và làm chuyên đề theo yêu cầu của các tổ chuyên môn trong nhà trường.
          - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2, và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  26-3.
          - Quán triệt và tổ chức cho cán bộ giáo viên nghỉ tết âm lịch theo quy định.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác  tháng 1,2 triển khai công tác tháng 3.

          THÁNG 3 NĂM 2018
          - Duy trì nếp giảng dạy học tập bình thường. Đảm bảo dạy đúng, đủ và đúng quy trình tuần.
          - Tổ chức tthao giảng chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3, giao cho Đoàn thanh niên tổ chức
          - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn đội ngũ: Kiểm tra đột xuất   giáo viên.
          - Tham gia kỳ thi viết chữ đẹp cấp Huyện.
          - Dự giờ thăm lớp theo quy định.
          - Tổ chức kiểm tra định kì lần 3.
          - Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 8-3 và 26-3 giao cho công đoàn và đoàn thanh niên thực hiện theo kế hoạch năm học.
          - Làm chuyên đề các khối lớp.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 3 triển khai công tác tháng 4/2018.

 

          THÁNG 4 NĂM 2018

          - Duy trì giữ vững sĩ số được giao
          - Chỉ đạo các tổ, khối xây dựng chương trình ôn tập cuối năm cho học sinh.
          - Xây dựng chuyên đề ôn tập nhằm rút kinh nghiệm chung cho các lớp trong nhà trường.
          - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên trong nhà trường.
          - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên.
          - Thực hiện kế hoạch thẩm định giáo viên giỏi theo lịch của Huyện.
          - Triển khai và hướng dẫn giáo viên hoàn thiện viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và duyệt SKKN.
          - Chuẩn bị kế hoạch, nội dung đón đoàn kiểm tra công tác thi đua năm học 2017-2dd18.
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 4 triển khai công tác tháng 5/2018.

 

          THÁNG 5 NĂM 2018

          - Duy trì giảng dạy học tập bình thường. Dạy đúng, đủ chương trình và kết thúc chương trình theo đúng quy định.
          - Tổ chức kiểm tra kết hợp bàn giao chất lượng học sinh theo đúng lịch quy định .
          - Họp phụ huynh học sinh toàn trường lần 3 thông báo kết quả học tập cuối năm học.
          - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên lần 3, dự giờ thăm lớp theo quy định
          - Hướng dẫn tổng kết lớp, tổ chức đánh giá xếp loại học sinh, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn, hồ sơ đánh giá, xét công nhận hoàn thành CTTH sau khi  kết thúc năm học.
          - Duyệt thi đua, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua như: Cá nhân, tổ, khối đã đăng kí. Hoàn thiện hồ sơ nộp đúng thời gian quy định.
          - Tổ chức đánh giá theo chuẩn HT, HP, GV,NV, nộp đúng thời gian quy định.
          - Chỉ đạo đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, tổ chức tổng kết học sinh và đại hội cháu ngoan Bác Hồ.
          - Tổng kết năm học, nộp báo cáo tổng kết trức ngày 31/5/2018. 
          - Họp HĐSP rút kinh nghiệm công tác tháng 5 triển khai công tác tháng 6,7.

 

          THÁNG 6-7 NĂM 2018

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2018.
          - Kiểm tra CSVC, TTB có kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018.
          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo đúng các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.
          - Tổ chức hoạt động hè 2018.
          - Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018-2019.
          - Tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn do các cấp quản lý tổ chức.

 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 119 | lượt tải:53
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây