Kế hoạc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 16/10/2018 19:37
Kế hoạc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường năm học 2018 - 2019
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP
 
 

Số:       /KH-THNL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Ngọc Liệp, ngày    tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
 Thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường
Năm học 2018 - 2019

          Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường ;
Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy chế công khai. Thực hiện "3 công khai" và "4 kiểm tra" theo Chỉ thị số 47/2008/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
 Căn cứ vào Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019 trường tiểu học Ngọc Liệp;
 Trường Tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
          - Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng nề nếp trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất trong trường.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, hành vi ứng xử văn hóa của Cán bộ, công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, lãng phí.
2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải dược duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong cơ quan.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu về việc thực hiện Quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
- Thường xuyên kiểm tra việc công khai dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các quy chế, nội quy của cơ quan.
- Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.
          2. Các giải pháp thực hiện.
2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
          - Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị. Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng Quy chế làm việc, Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
- Nâng cao chất lượng của các tổ chức đoàn thể, của Ban thanh tra nhân dân, phát huy được vai trò đại diên cho quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
          - Ban chỉ đạo quy chế dân chủ phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Chi đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Thực hiện chức năng tham gia giám sát các quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những nội quy, quy chế cơ quan quy định quản lý, chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.
                   2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nội dung quy chế dân chủ.
- Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức trong trường tham gia học tập và thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015, của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
          - Triển khai các văn bản của Trung ương, của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương, Văn bản hướng dẫn của Thành phố, huyện liên quan đến quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị bằng các hình thức như: Học tập, phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp. Đăng tải trên website của  đơn vị nội dung thực hiện Qui chế dân chủ của đơn vị để cán bộ, công chức viên chức theo dõi thực hiện.
- Làm cho mọi người nhận thức rõ dân chủ đi đôi với kỷ cương, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.
- Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công…tại đơn vị.
2.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiêu cực.
- Rà soát các quy chế, quy định không còn phù hợp để đưa ra tập thể sửa đổi, bổ sung; Công khai, dân chủ việc tuyển dụng, đào tạo, về các khoản chi tiêu, tiền lương, tiền thưởng, xây dựng văn hóa ứng xử trong đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
- Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính, chống gây phiền hà cho dân, giải quyết kịp thời khiếu kiện của dân, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với dân.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng tinh thần Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Chi bộ Đảng đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ vào nghị quyết Chi bộ hàng tháng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện cho thời gian tới. Chỉ đạo sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát.
          2. Ban Giám hiệu phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn trường tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các đơn vị trong ngành.
          3. Trưởng các đoàn thể có trách nhiệm phối hợp với nhà trường quán triệt nội dung Kế hoạch này đến Công chức, viên chức để họ nắm và hiểu rõ để thực hiện có nề nếp, thường xuyên.
4. Tổ chức sơ tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện vào cuối kỳ I và cuối năm học.
Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ của trường tiểu học Ngọc Liệp năm học 2018-2019. Kế hoạch này được triển khai và thực hiện nghiêm túc trong đơn vị./.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 - Ban Giám hiệu;
- BCH Công Đoàn;
- Ban TTND;
- Lưu VP;


                                                                                    Nguyễn Huy Nghiệp

 
 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây