Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật 2018

Chủ nhật - 21/10/2018 19:15
Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
tải xuống
tải xuống
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP

Số:   /KH-THNL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                 Ngọc Liệp, ngày      tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam” năm 2018

          Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-PGD&ĐT, ngày 03/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai về việc Tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018;
          Trường Tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích 
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật (ngày 09/11 hàng năm); thông qua hoạt động này, tuyên truyền các Luật mới ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và các văn bản liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh; từ đó giáo dục ý thức chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
          - Hưởng ứng ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 - Tổchức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày pháp luật) một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.  
  1. Yêu cầu:  
- Việc triển khai “Ngày pháp luật” tại trường học cần thực hiện một cách cụ thể, quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa về “Ngày pháp luật”, quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - Ngày Pháp luật phải được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường.

         II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018 (Ngày 19/11/2018) .
1. Chủ đề
Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng đất nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
          2. Khẩu hiệu
          Trường lựa chọn một số khẩu hiệu trong các khẩu hiệu dưới đây tuyên truyền tại cơ sở giáo dục của nhà trường:
          - "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"
          - "Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
- Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiểm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.
        - Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật".
- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng góp phần xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô.
- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp.
        3. Thời gian tổ chức thực hiện
        Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2018 bắt đầu từ ngày 25/10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018.
          4. Nội dung
Trên cơ sở nhiệm vụ thực tiễn của nhà trường tập trung tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật với các nội dung sau:
- Tập trung góp ý vào Luật giáo dục (sửa đổi);
- Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, Phòng GD&ĐT. Các Luật, các văn bản thi hành về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại tố cao, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội... Những thông tin về chính sách cải cách hành chính, các dịch vụ công mức độ 3-4; ứng dụng CNTT. Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chinhgs trị, đạo đức, lối sống, ý thức công vụ; xây dựng, bồi dương, tôn vinh, khen thưởng người tốt; phê phán đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn xã hội.
- Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ tư pháp phát động tại địa chỉ http://pbgdpl.moij.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx; cuộc thi sáng tác tiểu phẩm pháp luật; cuộc thi viết”sáng kiến mô hình phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên” do Bộ tư pháp tổ chức; các cuộc thi về Tìm hiểu dịch vụ công, tìm hiểu kiến thức pháp luật do Ngành Gd&ĐT Hà Nội tổ chức trong năm học 2018-2019.
- Biểu dương,khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
4. Hình thức
          - Lồng ghép nội dung phổ biến văn bản, giáo dục pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của nhà trường; với các hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo... cung cấp tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở… về các nội dung pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo.
          - Phổ biến giáo dục về Hiến pháp, pháp luật cho học sinh trên hệ thống loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của đơn vị.
          - Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật của nhà trường. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật năm 2018 qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn tại đơn vị. 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phổ biến, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị.
-   Giao cho Ban chấp hành Công đoàn chủ động lên kế hoạch sinh hoạt tuyên truyền “Ngày Pháp luật”, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi hội họp. Chịu trách nhiệm sưu tầm, biên soạn tài liệu sinh hoạt “Ngày Pháp luật”   để làm tư liệu tuyên truyền, phổ biến.
-  Đoàn Thanh niên - Liên Đội trường tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, đội viên, các em thiếu niên nhi đồng trong các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ,…
- Báo cáo việc tổ chức triển khai ngày Pháp luật về Phòng GD&ĐT vào ngày 30/11/2018.
Trên đây là kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nghiêm túc thực hiện ./.
Nơi nhân:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo trường;
- Các bộ phận Trường THNL;
- Lưu VT
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây