KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý

Thứ năm - 29/03/2018 09:36
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP
 

Số:       /KH-THNL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

Ngọc Liệp, ngày    tháng 3 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý
Trường TH Ngọc Liệp năm 2018
                  
          Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 22/01/2016 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018;
          Thực hiện Kế hoạch số 525/KH-SGD&ĐT ngày 01/02/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT năm 2018;
          Thực hiện Kế hoạch số   /KH-PGD&ĐT ngày   /3/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các trường học trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018;
          Trường Tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy năm 2018 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh (BCGVNV, HS) về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để BCGVNV, HS có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học. 
2. Yêu cầu
          - Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.
          - Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.
          - Phát huy vai trò, đạo đức của CBGV,NV và sự chủ động tích cực của học sinh trong công tác phòng, chống ma tuý trong nhà trường và cộng đồng.
        - Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.
        - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.
          -  Khi tổ chức thực hiện phải đảm bảo các nguyên tắc: Lấy tuyên truyền, chủ động phòng ngừa cảm hóa đối tượng là giải pháp cơ bản; khách quan công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật khi xem xét, xử lý CBGV,NV và học sinh có liên quan đến tệ nam ma túy; kết hợp chặt chẽ công tác phòng chống ma túy với các nội dung giáo dục phòng chống lây nhiệm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
          - Tổ chức quán triệt nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy của Ngành bằng các hình thức
II. Nội dung tuyên truyền
          1. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống  ma tuý và các quy định khác có liên quan.
          2. Các khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của ma túy đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp.
          3. Các biện pháp phòng ngừa, các tấm gương điển hình trong công tác phòng chống ma túy.
          4. Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử, ý thức trách nhiệm và hành động kiên quyết của CBGVNV, HS trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống ma túy.
          5. Ý thức tự giác khai báo về tình trạng nghiện và sử dụng ma tuý.
          6. Ý thức, trách nhiệm của học sinh và CBGVNV,HS trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập vào nhà trường, gia đính và xã hội.
III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện
1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa
          - Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định như môn: Đạo đức, TNXH, khoa học, Lịch sử, Địa lý… và trong các hoạt động giáo dục NGLL, trong giờ chào cờ đầu tuần.
2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá
          - Thực hiện trong chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với học sinh theo TKB hàng tuần;
          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống ma tuý  gắn với các hoạt động theo chủ điểm trong năm học;
          - Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua phương tiện thông tin trong giờ sinh hoạt đầu tuần, giữa giờ, sinh hoạt lớp hàng tuần.;
          - Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Ban đại diện CMHS, ......
IV. Tổ chức thực hiện
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
          - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của nhà trường.
          - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT.
          - Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.
          - Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, rèn luyện của người học. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
          - Chủ động xây dựng các bộ tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sách mỏng, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại đơn vị.
          - Tổ chức các đợt giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt tập trung vào tháng cao điểm về phòng chống ma túy (tháng 6/2016).
          - Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho học sinh. Kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma tuý ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.
          - Tổ chức cho người học kí cam kết không liên quan đến các tệ nạn xã hội và có xác nhận phối hợp quản lí của gia đình người học theo từng năm học.
          - Lập hồ sơ theo dõi các trường hợp có liên quan đến ma túy, phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ người học có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để có hình thức phối hợp xử lí kịp thời.
          - Kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa các hàng quán, tụ điểm có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma túy ở các khu vực xung quanh trường học.
          - Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do các cấp quản lý tổ chức. 
          - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh và cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.
2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo
          - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2018.
          - Báo cáo công tác phòng chống ma túy về Phòng GD&ĐT theo định kỳ 2 lần/năm (lần 1trước 30/5, lần 2 trước 05/12/2018). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, nổi cộm gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn báo cáo ngay về Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
3. Kinh phí hoạt động
          - Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2018 của đơn vị.
          - Tham mưu để có kinh phí từ các nguồn khác.
          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trường Tiểu học Ngọc Liệp năm 2018. Đề nghị các đồng chí CB,GV,NV triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- Các Tổ CM, Đoàn thể;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Huy Nghiệp
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây