Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2018 - 2019

Thứ sáu - 12/10/2018 19:27
Kế hoạch triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong trường tiểu học Ngọc Liệp năm học 2018-2019
Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2018 - 2019
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH NGỌC LIỆP
 
 

Số:      /KH-THNL    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Ngọc Liệp, ngày      tháng 9 năm 2018


KẾ HOẠCH
Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin
Trong trường tiểu học Ngọc Liệp năm học 2018-2019

          Căn cứ hướng dẫn số 246/PGD&ĐT-TH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2018-2019;
          Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-PGD&ĐT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT huyện Quốc Oai năm học 2018-2019;
- Căn cứ Nhiệm vụ năm học 2018-2019 trường tiểu học Ngọc Liệp,
          Trường tiểu học Ngọc Liệp xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
          1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường trên tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên.  
2. Yêu cầu
          - Quán triệt và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT tại nhà trường; gắn kết chặt chẽ các hoạt động của nhà trường với ứng dụng CNTT.
          3. Các chỉ tiêu chính
- Sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử và Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành trong quản lý và điều hành đơn vị.
- 100% giáo viên nhà trường biết sử dụng máy tính; 60% giáo viên ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy.
          - 100% dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy; mỗi tổ chuyên môn xây dựng ít nhất 2 bài giảng E-learning; mỗi giáo viên xây dựng ít nhất 2 bài giảng điện tử trở lên góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường. Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
          - Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý: Quản lý tài chính-tài sản, nhân sự, Thư viện, Phổ cập giáo dục và Quản lý chất lượng giáo dục học sinh...
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  
1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CNTT theo hướng dẫn của Phòng và Sở GD&ĐT.
- Phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin do Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cùng các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đến toàn bộ cán bộ, viên chức của trường.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức trong việc đưa CNTT vào thực hiện các công tác quản lý giảng dạy, giáo dục và học tập trong nhà trường.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý giáo dục.
- Triển khai dịch vụ tuyển sinh trực tuyến theo chỉ đạo của thành phố, phần mềm sổ điểm điện tử. Từng bước triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến trong lập, quản lý kế hoạch công tác, đánh giá xếp loại công chức, viên chức, người lao động hàng tháng.
         - Quản lý và khai thác có hiệu quả các phần mềm hiện đang sử dụng:
         + Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) 
          + Phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ESAM.
          + Phần mền quản lý cán bộ công chức, viên chức PMIS;
          + Phần mềm EQMS tại địa chỉ http://eqms.eos.edu.vn;
          + Phần mềm quản lý tài chính tài sản, quản lý thư viện...
+ Phần mềm quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, tại địa chỉ: http:/pc.hanoiedu.vn;
- Sử dụng hệ thống nhắn tin miễm phí trong chỉ đạo, điều hành đơn vị; trong thông tin liên lạc với CMHS, với CBGV,NV.  
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử của trường để thông tin nội bộ, cập nhật kịp thời các thông tin phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động chuyên môn. Cung cấp một số thông tin phục vụ phụ huynh, học sinh thông qua Website của trường như: kết quả tuyển sinh, kết quả  học tập, rèn luyện, đề thi, đáp án, các hoạt động của trường.
- Tham gia xây dựng, khai thác nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, thư viện điện tử qua Website của Bộ tại địa chỉ http:/edu.net.vn. của ngành giáo dục Hà Nội tại địa chỉ http:/e-leaming. Hanoiedu.vn.
          3. Ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
          - Triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp trường, chọn sản phẩm dự thi cấp huyện. Hướng dẫn giáo viên khai thác kho bài giảng e-Leaming của Bộ GD&ĐT tịa địa chỉ http:/eleaming.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
- Giáo viên tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng. Khuyến khích giáo viên tự tìm tòi, học hỏi để sử dụng hiệu quả CNTT trong dạy và học. Sử dụng phần mềm trình chiếu kết hợp các phần mềm, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. 
          - Quản lý chặt chẽ việc sử dụng giáo án vi tính trong giảng dạy, tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng trình độ CNTT của giáo viên làm cơ sở cho việc duyệt được sử dụng giáo án vi tính.
          - Quán triệt để đội ngũ giáo viên nhận thức được CNTT là phương tiện hỗ trợ, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong quá trình giảng dạy như: Nội dung trình chiếu không phù hợp, thời gian nhiều, âm thanh ồn ào, hiệu ứng chuyển động không cần thiết, quá nhiều màu sắc…
4. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị CNTT và truyền thông.
          - Đảm bảo chất lượng và sự ổn định của đường truyền Internet hiện có, tham khảo các nhà mạng khác để nâng cao chất lượng đường truyền.
          - Trang bị, bổ sung máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ công tác quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên, các bộ phận và thư viện trường.
          - Đảm bảo đủ số lượng máy phục vụ dạy tin học (ít nhất 2 HS/máy), kết nối đường truyền Internet cho 100% số máy.
          - Đảm bảo an ninh, an toàn đối với hệ thông CNTT của nhà trường. Khắc phục kịp thời  các hư hỏng, nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Tuyên truyền công tác phòng trách các nguy cơ mất an toàn thông tin với các thiết bị CNTT cá nhân (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính)
          5. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho CBGV,NV của trường, đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015; thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015; thông tư 22/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN,TH,THCS công lập.
         - Các ứng dụng phục vụ dạy và học: Công nghệ e-Learning, các phần mềm thí nghiệm ảo, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy và học…
         -  Tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn về kỹ năng CNTT do Phòng GD&ĐT tổ chức.
III. LỊCH TRIỂN KHAI
Thời gian Nhiệm vụ
Tháng 9,10/2018 - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm học 2018-2019, Triển khai kế hoạch tới CBGV,NV.
- Quán triệt các văn bản hưởng dẫn tổ chức ứng dụng CNTT trong năm học 2018-2019 tới đội ngũ Cán bộ Giáo viên và Nhân viên nhà trường.
- Triển khai nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý nhân sự PMIS, EMIS...
- Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning  cấp trường chọn sản phẩm dự thi cấp huyện.
- Triển khai Sổ liên lạc điện tử.
Tháng 11/2018 - Tiếp tục rà soát bổ sung CSVC về CNTT, giao nhiệm vụ phụ trách CNTT cho giáo viên.
- Tập huấn CNTT cho đội ngũ.
- Cập nhật báo cáo trên các phầm mềm.
Tháng 12/2018  - Kiểm tra cơ sở vật chất CNTT
- Tiếp tục công tác tập huấn, bồi dưỡng năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ.  
Tháng 1,2/2019  - Kiểm tra kết quả việc thực hiện ứng dụng CNTT vào dạy học trong HKI của mỗi giáo viên.
- Tổng hợp báo cáo KQ HKI trên phần mềm do ngành quy định.
Tháng
3/2019
 - Cập nhật điểm thi giữa kì 2 trên hệ thống quản lí giáo dục.
- Tham gia cuộc thi trên mạng cấp huyện do PGD&ĐT tổ chức (nếu có).
Tháng 4,5/2019 - Triển khai tập hợp các bài giảng điện tử của giáo viên.
- Cập nhật báo cáo trên các phầm mềm.
- Tổng kết công tác ứng dụng CNTT năm học 2018-2019.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          - Xây dựng và triển khai kế hoạch tới đội ngũ CBGV, VN; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
          - Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để CBGV,NV khai thác, sử dụng, đóng góp tài nguyên trên các Website của Bộ, Sở, Phòng và trường.
          - Kiểm tra đánh giá thường xuyên việc ứng dụng CNTT của giáo viên, vận động CBGV,NV tự bồi dưỡng nâng cáo kỹ năng ứng dụng CNTT.
          Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm học 2018-2019, yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT   Để báo cáo
- BGH,Tổ CM.
- Lưu VT.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy Nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây